Cookie Information

Pall Corporation Cookie Notice

Effective Date October 1, 2022

ABOUT THIS POLICY

 

When you visit a PALL CORPORATION website, use our cloud-based services, or mobile applications (collectively “Sites”), we may use one or more tracking tools such as cookies (in any form), tags, web beacons or pixels (collectively “Cookies”). This Cookie Notice (“Notice”) is meant to provide you with a basic introduction to these tracking tools, explain how we use them, and provide you with different ways you can manage your interaction with them to protect your privacy. This Notice does not apply to any third party’s use of your Personal Data for purposes not requested by PALL CORPORATION. “Personal Data” is any information that can be used to identify directly or indirectly an individual or that can be reasonably expected to link to an individual.  This can include items such as name, address, telephone number, credit card details, email address, ID number or other identifying code (even absent of other identifying information). For more information on how we process your Personal Data, review our Privacy Notice.

 

UNDERSTANDING COOKIES AND WHY WE HAVE THEM

 

Cookies are small data files stored on your internet-enabled device, such as your computer or your phone, and are now standard for most websites. While you are visiting a website, cookies allow the website to store certain types of information about you that the site uses in your browser. When you come back to that same website later, the same information stored by cookies in your browser is sent back to the website. Cookies are widely used in order to make websites work, help websites work more efficiently and provide the website’s owner with information about the site.  They do many different jobs, such as letting you navigate between pages, remembering your preferences, and generally improving your user experience.

 

Cookies may collect Personal Data (which, in some jurisdictions, would include your internet protocol (IP) address).

 

There are two general categories of cookies based on the relationship between the cookie owner and the website the cookie is on.

 

 • First Party Cookies: Cookies owned by the owner of the website that you are visiting and served by that same website.
 • Third Party Cookies: Cookies owned by someone other than the website owner and the other person is serving you the cookie at the request of the website owner

 

Additionally, there are a variety of types of cookies. Generally, cookies can be grouped into five types for most websites:

 

 • Necessary Cookies: These are essential for the provision of the site and any requested services, and do not perform any additional or secondary function. For these cookies, we do not ask for your consent, but we do inform you about their presence on our Sites. We use certain cookies that are considered “strictly necessary” for the regular operation and security of our Sites, as well as for the provision of the services and products you request.
 • Performance Cookies: These provide statistical information and analytics on site usage.
 • Functionality Cookies: These allow the provision of enhanced functionality and personalization, such as videos and live chat. They may be set by the website or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies, then some or all the enhanced functions may not work properly.
 • Advertising / Targeting Cookies: These are used to personalize content to you. They can also be used to create profiles. These are often set by third parties.
 • Social Media Cookies: These cookies allow the sharing of content on social media channels, such as Twitter, LinkedIn, and YouTube.

 

Finally, the cookie durations or length of time a cookie is enabled on your device is split into two categories:

 

 • Session Cookies: These exist only while your browser is open. These are deleted automatically once you close your browser.
 • Permanent Cookies: These survive after your browser is closed. They can be used by the website to recognize your computer when you open your browser and browse the Internet again unless you take steps to delete them.

 

Web Beacons, also known as tracking pixels, are small transparent images used to help us better understand the effectiveness of our content and advertisement, the interests of our visitors, and to improve the experience on the websites. Web beacons do not place information on your device but may work in conjunction with cookies to monitor activity. You have the option to render some Web Beacons unusable by rejecting their associated cookies. The Web Beacon may still record an anonymous visit from your IP address, but cookie information will not be recorded.

 

ABOUT OUR COOKIES

COOKIES PREFERENCE SET UP

 

Directly On Our Site

 

You can set up or change your cookies’ preferences at any time by using our cookies consent tool on our Sites.

 

However, some portions of our Sites will not work properly if you choose to do so.  For example, if you choose to purchase something through one of our Sites or put in a password to access a restricted area, you will not be able to do so unless the Site can authenticate you through cookies.

 

Managing Analytics Cookies

 

You may be able to opt-out of having your anonymized browsing history within our websites or applications recorded by analytics cookies. We use the following service providers and you can learn more about their privacy policies and how to opt-out of their analytics cookies by clicking on the following links:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Manage Cookies in Popular Browsers

 

 

LEARN MORE ABOUT COOKIES AND OTHER TRACKING TOOLS

 

For further information about cookies including how to see what cookies have been set on your device and how to manage and delete them, please visit https://www.allaboutcookies.org.

 

In the U.S. you may also visit the Network Advertising Initiative’s opt-out page https://optout.networkadvertising.org or the FTC Online Tracking information site https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online to learn how to opt-out of third-party, interest-based targeting cookies.

 

In Europe, you may also visit www.youronlinechoices.eu to exercise choices about certain cookies.

 

CONTACT US

 

If you have any questions about this Notice or our data practices, you can write to us at:

 

Attn: Data Privacy Office

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY 11050

 

Alternatively, you can email us at privacy@pall.com

 

WE MAY UPDATE THIS NOTICE

 

From time to time we may change our Cookie Notice. We will notify you of any material changes to our Notice as required by law. We will also post an updated copy on our website. Please check our site periodically for updates.

Oznámení o souborech cookie společnosti Pall Corporation

Datum účinnosti October 1, 2022

O TĚCHTO ZÁSADÁCH

 

Když navštívíte webové stránky společnosti PALL CORPORATION, používáte naše cloudové služby nebo mobilní aplikace (souhrnně „stránky“), můžeme používat jeden nebo více nástrojů sledování, jako jsou soubory cookie (v jakékoli formě), značky, webové majáky nebo pixely (souhrnně „soubory cookie“). Cílem tohoto oznámení o souborech cookie (dále jen „oznámení“) je poskytnout vám základní úvod do těchto nástrojů sledování, vysvětlit, jak je používáme, a poskytnout vám různé způsoby, jak můžete řídit svou interakci s nimi, abyste chránili své soukromí. Toto oznámení se nevztahuje na použití vašich osobních údajů třetí stranou pro účely, které si PALL CORPORATION nevyžádala. „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci jednotlivce, nebo u kterých lze důvodně očekávat, že budou odkazovat na jednotlivce.  To může zahrnovat položky, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, e-mailová adresa, identifikační číslo nebo jiný identifikační kód (i bez jiných identifikačních údajů). Další informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů.

 

POROZUMĚNÍ SOUBORŮM COOKIE A DŮVODŮM, PROČ JE POUŽÍVÁME

 

Soubory cookie jsou malé datové soubory uložené ve vašem zařízení s připojením k internetu, jako je váš počítač nebo telefon, a jsou nyní standardem pro většinu webových stránek. Když navštěvujete webové stránky, soubory cookie umožňují webové stránce ukládat o vás určité typy informací, které stránka používá ve vašem prohlížeči. Když se později vrátíte na stejnou webovou stránku, stejné informace uložené soubory cookie ve vašem prohlížeči jsou odeslány zpět na webovou stránku. Soubory cookie jsou široce používány, aby zajistily fungování webových stránek, aby pomáhaly webovým stránkám pracovat efektivněji a poskytovat vlastníkovi webové stránky informace o stránce.  Provádějí mnoho různých úkolů, například vám umožňují procházet mezi stránkami, pamatují si vaše preference a obecně zlepšují vaši uživatelskou zkušenost. 

 

Soubory cookie mohou shromažďovat osobní údaje (které v některých jurisdikcích zahrnují vaši adresu internetového protokolu (IP)). 

 

Existují dvě obecné kategorie souborů cookie založené na vztahu mezi vlastníkem souboru cookie a webovou stránkou, na které se soubor cookie nachází.

 

 • Soubory cookie první strany: Soubory cookie vlastněné vlastníkem webové stránky, kterou navštěvujete, a obsluhované stejnou webovou stránkou.
 • Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie vlastněné někým jiným než vlastníkem webových stránek, a tato jiná osoba vám soubor cookie poskytuje na žádost vlastníka webových stránek.

 

Kromě toho existují různé typy souborů cookie. Obecně lze soubory cookie pro většinu webových stránek seskupit do pěti typů:

 

 • Nezbytné soubory cookie: Jsou nezbytné pro poskytování stránek a jakýchkoli požadovaných služeb a neplní žádnou doplňkovou nebo sekundární funkci. U těchto souborů cookie nepožadujeme váš souhlas, ale informujeme vás o jejich přítomnosti na našich stránkách. Používáme určité soubory cookie, které jsou považovány za „nezbytně nutné“, pro běžný provoz a bezpečnost našich stránek, jakož i pro poskytování služeb a produktů, které požadujete.
 • Výkonnostní soubory cookie: Poskytují statistické informace a analýzy o používání stránek.
 • Funkční soubory cookie: Umožňují poskytování rozšířených funkcí a přizpůsobení, jako jsou videa a živý chat. Mohou být nastaveny webem nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny vylepšené funkce nemusí fungovat správně.
 • Reklamní / cílené soubory cookie: Používají se k přizpůsobení obsahu na míru. Lze je také použít k vytváření profilů. Často jsou nastaveny třetími stranami.
 •  Soubory cookie sociálních médií: Tyto soubory cookie umožňují sdílení obsahu na kanálech sociálních médií, jako jsou Twitter, LinkedIn a YouTube.

 

Doba trvání souboru cookie neboli doba, po kterou je soubor cookie ve vašem zařízení povolen, je rozdělena do dvou kategorií:

 
 •  Dočasné soubory cookie: Existují pouze tehdy, když je váš prohlížeč otevřený. Jakmile zavřete prohlížeč, automaticky se vymažou.
 • Trvalé soubory cookie: Zůstanou zachovány i po zavření prohlížeče. Pokud nepodniknete kroky k jejich odstranění, webová stránka je může použít k rozpoznání vašeho počítače, když otevřete prohlížeč a znovu prohlížíte internet.

 

Webové majáky, známé také jako sledovací pixely, jsou malé průhledné obrázky, které nám pomáhají lépe porozumět účinnosti našeho obsahu a reklamy a zájmům našich návštěvníků a zlepšit zážitek z webových stránek. Webové majáky neumisťují informace do vašeho zařízení, ale mohou fungovat ve spojení se soubory cookie pro sledování aktivity. Máte možnost vyřadit některé webové majáky z použití tím, že odmítnete jejich přidružené soubory cookie. Webový maják může stále zaznamenávat anonymní návštěvu z vaší IP adresy, ale informace o souborech cookie se nezaznamenají.

 

O NAŠICH SOUBORECH COOKIE

NASTAVENÍ PŘEDVOLEB SOUBORŮ COOKIE

 

Přímo na našich stránkách

Předvolby souborů cookie můžete kdykoli nastavit nebo změnit pomocí našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie na našich stránkách.

 

Avšak pokud se tak rozhodnete, některé části našich stránek nebudou fungovat správně.  Pokud se například rozhodnete něco zakoupit prostřednictvím některé z našich stránek nebo zadáte heslo pro přístup do vyhrazené oblasti, nebudete tak moci učinit, pokud vás stránka nebude moci ověřit pomocí souborů cookie.

 

Správa analytických souborů cookie

Můžete mít možnost odmítnout, aby se vaše anonymizovaná historie prohlížení našich webových stránek nebo aplikací zaznamenávala pomocí analytických souborů cookie. Využíváme následující poskytovatele služeb a kliknutím na následující odkazy se můžete dozvědět více o jejich zásadách ochrany osobních údajů a o tom, jak se odhlásit z jejich analytických souborů cookie:

 

Služba Adobe Analytics

 

Služba Google Analytics

 

Správa souborů cookie v oblíbených prohlížečích

 

Apple Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek pomocí Safari (apple.com)

 

ZJISTĚTE VÍCE O SOUBORECH COOKIE A DALŠÍCH NÁSTROJÍCH SLEDOVÁNÍ

 

Další informace o souborech cookie, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny na vašem zařízení a jak je spravovat a odstraňovat, naleznete na adrese  https://www.allaboutcookies.org.  

 

V USA můžete také navštívit odhlašovací stránku Network Advertising Initiative na adrese https://optout.networkadvertising.org nebo informační stránky FTC Online Tracking na adrese https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online, kde se dozvíte, jak odhlásit soubory cookie třetích stran cílené na základě zájmů.

 

V Evropě můžete také navštívit stránky www.youronlinechoices.eu, kde si můžete vybrat určité soubory cookie.

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení nebo našich postupů při zpracování údajů, můžete nám napsat na adresu:

 

K rukám: Úřad pro ochranu osobních údajů

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

Případně nám můžete poslat e-mail na adresu privacy@pall.com.

 

TOTO OZNÁMENÍ MŮŽEME AKTUALIZOVAT

 

Naše oznámení o souborech cookie můžeme čas od času změnit. O všech podstatných změnách našeho oznámení vás budeme informovat v souladu se zákonem. Aktualizovanou kopii také zveřejníme na našich webových stránkách. Pravidelně naše stránky kontrolujte, zda nejsou aktualizovány.

Pall Corporation Cookiemeddelelse

Ikrafttrædelsesdato October 1, 2022

OM DENNE POLITIK

 

Når du går ind på et PALL CORPORATION websted, bruger vores cloud-baserede tjenester eller mobilapplikationer (under ét kaldet "websteder"), kan vi bruge et eller flere sporingsværktøjer som fx cookies (i en hvilken som helst form), tags, webbeacons eller pixel (under ét kaldet "cookies"). Denne cookiemeddelelse (herefter kaldet "meddelelse") er beregnet til at give dig en grundlæggende introduktion til disse sporingsværktøjer, forklare, hvordan vi bruger dem, og give dig forskellige måder, hvorpå du kan administrere din interaktion med dem, så du kan beskytte dine personlige oplysninger. Denne meddelelse gælder ikke for nogen tredjeparts brug af dine personoplysninger til formål, der ikke er anmodet om af PALL CORPORATION. "Personoplysninger" er enhver form for information, der kan bruges til direkte eller indirekte at identificere en person, eller som med rimelighed kan forventes at knytte sig til en person.  Dette kan omfatte elementer som navn, adresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger, e-mailadresse, cpr-nummer eller andre identificerende data (selv adskilt fra andre identifikationsoplysninger). Se vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at få mere at vide om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

HVAD ER COOKIES, OG HVORFOR BRUGER VI DEM?

 

Cookies er små datafiler, der er gemt på din internetenhed som fx din computer eller din telefon, og de findes nu som standard på de fleste websteder. Når du går ind på et websted, hjælper cookies webstedet med at gemme visse typer oplysninger om dig, som webstedet bruger i din browser. Når du kommer tilbage til det samme websted senere, sendes de samme oplysninger, der er gemt af cookies i din browser, tilbage til webstedet. Cookies bruges i vid udstrækning for at få websteder til at fungere, få dem til at fungere mere effektivt og give webstedets ejer information om siden.  De udfører mange forskellige opgaver, fx hjælper dig med at navigere mellem sider, husker dine præferencer og forbedrer generelt din brugeroplevelse.

 

Cookies kan indsamle personoplysninger (som i nogle jurisdiktioner vil omfatte din internetprotokoladresse (IP-adresse)).

 

Der er to overordnede cookie-kategorier baseret på relationen mellem cookie-ejeren og det websted, cookien findes på.

 
 • Førsteparts cookies: Cookies, der ejes af ejeren af det websted, du besøger, og som leveres af dette websted.
 •  Tredjeparts cookies: Cookies, der ejes af en anden end webstedsejeren, og denne anden person leverer cookien til dig på webstedsejerens anmodning

 

Derudover er der en række forskellige typer cookies. Generelt kan cookies inddeles i fem typer for de fleste websteder:

 

 • Nødvendige cookies: Dette er cookies, der er afgørende for at stille webstedet og eventuelle ønskede tjenester til rådighed, og de har ingen yderligere eller sekundær funktion. For disse cookies beder vi ikke om dit samtykke, men vi informerer dig om deres tilstedeværelse på vores websteder. Vi bruger visse cookies, der anses for at være "strengt nødvendige" for den regelmæssige drift af og sikkerhed på vores websteder samt til levering af de tjenester og produkter, du anmoder om.
 • Ydelses cookies: Dette er cookies, der giver statistiske oplysninger og analyser om brug af webstedet.
 • Funktionalitets cookies: Dette er cookies, der giver mulighed for forbedret funktionalitet og personlig tilpasning fx ved videoer og livechat. De kan indstilles af webstedet eller af tredjepartsudbydere, hvis tjenester vi har tilføjet til vores sider. Hvis du ikke tillader brugen af disse cookies, fungerer nogle af eller alle de udvidede funktioner muligvis ikke korrekt.
 • Annoncerings-/målretnings cookies: Dette er cookies, der bruges til at tilpasse indhold til dig. De kan også bruges til at oprette profiler. Disse cookies er ofte indstillet af tredjeparter.
 • Sociale medier-cookies: Dette er cookies, der tillader deling af indhold på sociale medier som fx Twitter, LinkedIn og YouTube.

 

Endelig kan varigheden for cookies eller længden af det tidsrum, som en cookie er aktiveret på din enhed, opdeles i to kategorier:

 
 • Sessions cookies: Dette er cookies, der kun eksisterer, mens din browser er åben. Disse cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.
 • Permanente cookies: Dette er cookies, der overlever efter din browser lukkes. De kan bruges af webstedet til at genkende din computer, når du åbner din browser og surfer på internettet igen, medmindre du foretager dig noget for at slette dem.

 

Webbeacons, der også er kendt som sporingspixel, er små, gennemsigtige billeder, der hjælper os med bedre at forstå effektiviteten af vores indhold og annoncering, vores besøgendes interesser og til at forbedre oplevelsen på webstederne. Webbeacons placerer ikke information på din enhed, men kan fungere sammen med cookies for at overvåge aktivitet. Du har mulighed for at gøre nogle webbeacons ubrugelige ved at afvise deres tilknyttede cookies. Webbeaconen kan stadig registrere et anonymt besøg fra din IP-adresse, men der vil ikke blive registreret nogen cookieoplysninger.

 

OM VORES COOKIES

OPSÆTNING AF COOKIEPRÆFERENCER

 

Direkte på vores websted

 

Du kan til hver en tid konfigurere eller ændre dine cookiepræferencer ved at bruge vores samtykkeværktøj til cookies på vores websteder.

 

Visse dele af vores websteder fungerer dog ikke korrekt, hvis du vælger at gøre det. Hvis du fx vælger at købe noget gennem et af vores websteder eller indtaster en adgangskode for at få adgang til et afgrænset område, kan du ikke gøre det, medmindre webstedet kan autentificere dig gennem cookies.

 

Administration af analysecookies

 

Du kan muligvis fravælge at lade analysecookies registrere din anonymiserede browserhistorik på vores websteder eller applikationer. Vi bruger følgende tjenesteudbydere, og du kan finde ud af mere om deres politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, og hvordan du kan fravælge deres analysecookies, ved at klikke på følgende links:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Administrer cookies i populære browsere

 

 

Apple Safari: Administrer cookies og webstedsdata ved hjælp af Safari (apple.com)

 

FIND UD AF MERE OM COOKIES OG ANDRE SPORINGSVÆRKTØJER

 

Gå ind på  https://www.allaboutcookies.org for at finde ud af mere om cookies, herunder hvordan du kan se, hvilke cookies der er blevet indstillet på din enhed, og hvordan du administrerer og sletter dem.  

 

I USA kan du også gå ind på Network Advertising Initiatives' fravalgsside https://optout.networkadvertising.org eller FTC Online Tracking-informationswebstedet https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online for at finde ud af mere om, hvordan du fravælger en tredjeparts interessebaserede målretningscookies.

 

I Europa kan du også gå ind på www.youronlinechoices.eu og vælge, hvad du vil gøre med visse cookies.

 

KONTAKT OS

 

Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse eller om, hvordan vi håndterer data, kan du skrive til os på:

 

Att.: Data Privacy Office

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

Alternativt kan du maile til os på privacy@pall.com.

 

DENNE MEDDELELSE KAN BLIVE OPDATERET

 

Vi kan ændre vores cookiemeddelelse nu og da. Vi vil underrette dig om eventuelle væsentlige ændringer af vores meddelelse, sådan som det er påkrævet ved lov. Vi vil også lægge en opdateret kopi på vores websted. Tjek vores websted med jævne mellemrum for opdateringer.

Cookieverklaring van Pall Corporation

Ingangsdatum October 1, 2022

OVER DIT BELEID

 

Als u de website van PALL CORPORATION bezoekt, onze cloudgebaseerde services of mobiele applicaties gebruikt (gezamenlijk “Sites”), kunnen we een of meer tracking tools gebruiken, zoals cookies (in welke vorm dan ook), tags, web beacons of pixels (gezamenlijk “Cookies”). Deze cookieverklaring (“Verklaring”) is bedoeld om u te introduceren met deze tracking tools, om uit te leggen hoe we ze gebruiken en om u verschillende manieren te bieden waarop u uw interactie met ze kunt beheren om uw privacy te beschermen. Deze Verklaring is niet van toepassing op het gebruik van uw Persoonsgegevens door derden voor doeleinden die niet zijn aangevraagd door: PALL CORPORATION. Met “Persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie die kan worden gebruikt om iemand direct of indirect te identificeren of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze aan iemand kan worden gekoppeld.  Dit kan zaken betreffen zoals naam, adres, telefoonnummer, creditcardgegevens, e-mailadres, ID-nummer of overige identificerende gegevens (zelfs zonder andere identificerende informatie). Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken.

 

COOKIES BEGRIJPEN EN WAAROM WE ZE GEBRUIKEN

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat met internet, zoals uw computer of uw telefoon, en zijn nu standaard voor de meeste websites. Als u een website bezoekt, stellen cookies de website in staat bepaalde informatie over u op te slaan die de site in uw browser gebruikt. Wanneer u later naar dezelfde website terugkeert, wordt dezelfde informatie die door cookies in uw browser is opgeslagen, teruggestuurd naar de website. Cookies worden veel gebruikt om websites uit te voeren, websites efficiënter uit te voeren en om de website-eigenaar informatie over de site te bieden.  Ze hebben veel verschillende taken, zoals u tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren opslaan en uw gebruikerservaring in het algemeen verbeteren.

 

Cookies kunnen Persoonsgegevens verzamelen (die, in sommige rechtsgebieden, uw IP-adres kan bevatten).

 

Er zijn twee algemene categorieën cookies op basis van de relatie tussen de cookie-eigenaar en de website waarop de cookie zich bevindt.

 

 •  First-party cookies: Cookies die eigendom zijn van de eigenaar van de website die u bezoekt en die door diezelfde website worden getoond.
 •  Cookies van derden: Cookies die eigendom zijn van iemand anders dan de website-eigenaar en de andere persoon toont u de cookie op verzoek van de website-eigenaar

 

Daarnaast zijn er verschillende soorten cookies. Over het algemeen kunnen cookies voor de meeste websites in vijf soorten worden ingedeeld:

 

 • Noodzakelijke cookies: Zijn essentieel voor het gebruik van de site en eventueel verzochte services, en hebben geen bijkomende of secundaire functie. Voor deze cookies vragen we niet om uw toestemming, maar we informeren u wel over de aanwezigheid van dergelijke cookies op onze Sites. We gebruiken bepaalde cookies die als “strikt noodzakelijk” worden beschouwd voor de normale werking en veiligheid van onze Sites, maar ook om door u verzochte services en producten te leveren.
 •  Prestatiecookies: Bieden statistische informatie en analyses over het gebruik van de site.
 • Functionele cookies: Maken het mogelijk om verbeterde functies en personalisatie te bieden, zoals video's en live chat. Ze kunnen worden ingesteld door de website of door externe providers waarvan we services aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of alle verbeterde functies mogelijk niet goed.
 • Advertentiecookies/targeting cookies: Worden gebruikt om content voor u te personaliseren. Ze kunnen ook worden gebruikt om profielen aan te maken. Vaak worden ze door derden ingesteld.
 •  Social media-cookies: Deze cookies maken het mogelijk om content te delen op social mediakanalen, zoals Twitter, LinkedIn en YouTube.

 

Verder wordt de duur van een cookie of de tijd dat een cookie op uw apparaat is ingeschakeld, opgesplitst in twee categorieën:

 

 •  Sessiecookies: Zijn er alleen als uw browser geopend is. Ze worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit.
 •  Permanente cookies: Deze cookies blijven aanwezig nadat uw browser is gesloten. Ze kunnen door de website worden gebruikt om uw computer te herkennen wanneer u uw browser opent en weer online bent, tenzij u stappen onderneemt om ze te verwijderen.

 

Web beacons, ook wel tracking pixels genoemd, zijn kleine transparante afbeeldingen die worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze content en advertenties, de interesses van onze bezoekers en om de ervaring op de websites te verbeteren. Web beacons plaatsen geen informatie op uw apparaat, maar kunnen met cookies samenwerken om activiteit te monitoren. U kunt sommige web beacons uitschakelen door de bijbehorende cookies uit te schakelen. De web beacon kan nog steeds een anoniem bezoek van uw IP-adres registreren, maar er worden geen cookiegegevens geregistreerd.

 

OVER ONZE COOKIES

VOORKEUREN VOOR COOKIES INSTELLEN

 

Rechtstreeks op onze site

U kunt uw voorkeuren voor cookies op elk moment instellen of wijzigen door op onze Sites onze tool voor toestemming te gebruiken.

 

Sommige gedeeltes van onze Sites zijn echter niet volledig functioneel als u ervoor kiest om dit te doen. Als u er bijvoorbeeld voor kiest iets te kopen via een van onze Sites of een wachtwoord invoert om toegang te krijgen tot een beperkt gedeelte, kunt u dit niet doen, tenzij de Site u kan verifiëren door middel van cookies.

 

Analytische cookies beheren

Mogelijk kunt u ervoor kiezen om uw geanonimiseerde browsegeschiedenis op onze websites of in onze applicaties niet te laten opslaan door analytische cookies. We gebruiken de onderstaande serviceproviders. Klik voor meer informatie over hun privacybeleid en hoe u zich kunt afmelden voor hun analytische cookies op de volgende link:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Cookies beheren in populaire browsers

 

 

Apple Safari: Beheer cookies en websitegegevens met Safari (apple.com)

 

MEER INFORMATIE OVER COOKIES EN OVERIGE TRACKING TOOLS

 

Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies op uw apparaat zijn opgeslagen en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar https://www.allaboutcookies.org.  

 

In de VS kunt u ook de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative bezoeken https://optout.networkadvertising.org of de site van de FTC met informatie over online tracking https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online voor meer informatie over afmelden voor op interesses gebaseerde targeting cookies van derden.

 

In Europa kunt u ook naar www.youronlinechoices.eu gaan om instellingen te wijzigen voor bepaalde cookies.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Als u vragen heeft over deze Verklaring of onze gegevensprocedures, kunt u contact met ons opnemen via:

 

Ter attentie van: Data Privacy Office

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@pall.com.

 

DEZE VERKLARING KAN WORDEN GEWIJZIGD

 

We kunnen onze Cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We stellen u op de hoogte van alle materiële wijzigingen aan onze Verklaring zoals wettelijk vereist. We plaatsen ook een bijgewerkt exemplaar op onze website. Controleer onze website regelmatig op updates.

PALL CORPORATION Evästeilmoitus

Voimaantulopäivä October 1, 2022

TIETOJA TÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ

 

Kun vierailet a PALL CORPORATION verkkosivustolla, käytät pilvipohjaisia palveluitamme tai mobiilisovelluksiamme (yhteisesti ”Sivustot”), voimme käyttää yhtä tai useampaa seurantatyökalua, kuten evästeitä (missä tahansa muodossa), tunnisteita, verkkojäljitteitä tai pikseleitä (yhteisesti ”Evästeet”). Tämän evästeilmoituksen (”Ilmoitus”) tarkoituksena on antaa sinulle perusjohdanto näihin seurantatyökaluihin, selittää, kuinka käytämme niitä, ja tarjota sinulle erilaisia tapoja hallita vuorovaikutustasi niiden kanssa yksityisyytesi suojaamiseksi. Tätä ilmoitusta ei sovelleta kolmansien osapuolien käyttäessä henkilötietojasi tarkoituksiin, joita PALL CORPORATION ei ole pyytänyt. ”Henkilötiedot” ovat mitä tahansa tietoja, joita voidaan käyttää suoraan tai epäsuorasti henkilön tunnistamiseen tai joiden voidaan kohtuudella odottaa liittyvän henkilöön.  Tämä voi sisältää sellaisia tietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, luottokorttitiedot, sähköpostiosoite, henkilötunnus tai muu tunnistekoodi (jopa ilman muita tunnistetietoja). Lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, on Tietosuojailmoituksessamme.

 

EVÄSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN JA MIKSI MEILLÄ ON NIITÄ

 

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka on tallennettu Internet-yhteyttä käyttävälle laitteellesi, kuten tietokoneellesi tai puhelimeesi, ja niitä käytetään nykyään vakiona useimmilla verkkosivustoilla. Kun vierailet verkkosivustolla, evästeiden avulla verkkosivusto voi tallentaa tietyntyyppisiä tietoja sinusta, joita sivusto käyttää selaimessasi. Kun palaat myöhemmin samalle verkkosivustolle, samat tiedot, jotka evästeet ovat tallentaneet selaimeesi, lähetetään takaisin verkkosivustolle. Evästeitä käytetään laajasti, jotta sivustot saadaan toimimaan oikein, voidaan tehostaa verkkosivustojen toimintaa ja toimitetaan sivuston omistajalle tietoa sivustosta.  Evästeet suorittavat monia erilaisia tehtäviä, kuten antavat sinun navigoida sivujen välillä, muistaa asetuksesi ja parantaa yleisesti käyttökokemustasi.

 

Evästeet voivat kerätä henkilötietoja (jotka joillakin lainkäyttöalueilla sisältävät IP-osoitteesi).

 

Evästeitä on kaksi yleistä luokkaa, jotka perustuvat evästeen omistajan ja sen verkkosivuston, jolla eväste on, väliseen suhteeseen.

 

 • Ensimmäisen osapuolen evästeet: Vierailemasi verkkosivuston omistajan ja saman verkkosivuston tarjoamat evästeet.
 • Kolmannen osapuolen evästeet: Evästeet, jotka omistaa joku muu kuin verkkosivuston omistaja ja toinen henkilö toimittaa sinulle evästeen verkkosivuston omistajan pyynnöstä

 

Lisäksi on olemassa useita erilaisia evästeitä. Yleensä evästeet voidaan ryhmitellä viiteen eri tyyppiin useimmilla verkkosivustoilla:

 

 • Välttämättömät evästeet: Nämä ovat välttämättömiä sivuston ja kaikkien pyydettyjen palvelujen tarjoamiseksi, eivätkä ne suorita lisätoimintoja tai toissijaisia toimintoja. Näille evästeille emme pyydä suostumustasi, mutta ilmoitamme sinulle niiden läsnäolosta sivustoillamme. Käytämme tiettyjä evästeitä, joita pidetään ”ehdottoman välttämättöminä” sivustojemme säännöllisen toiminnan ja turvallisuuden sekä pyytämiesi palvelujen ja tuotteiden tarjoamisen kannalta.
 • Suorituskykyevästeet: Nämä tarjoavat tilastotietoja ja analyyseja sivuston käytöstä.
 • Toiminnallisuusevästeet: Nämä mahdollistavat parannetun toiminnallisuuden ja personoinnin, kuten videot ja reaaliaikaiset keskustelut. Ne voivat olla verkkosivuston tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien asettamia, joiden palvelut olemme lisänneet sivuillemme. Jos et salli näitä evästeitä, jotkin tai kaikki lisätoiminnot eivät välttämättä toimi oikein.
 • Mainonta-/kohdentamisevästeet: Näitä käytetään sisällön mukauttamiseen sinulle. Niitä voidaan käyttää myös profiilien luomiseen. Nämä ovat usein kolmansien osapuolien asettamia.
 • Sosiaalisen median evästeet: Nämä evästeet mahdollistavat sisällön jakamisen sosiaalisen median kanavissa, kuten Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa.

 

Evästeiden kesto tai aika, jonka eväste on käytössä laitteellasi, on jaettu kahteen luokkaan:

 

 • Istuntoevästeet: Nämä ovat olemassa vain selaimesi ollessa auki. Ne poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen.
 • Pysyvät evästeet: Nämä säilyvät selaimesi sulkemisen jälkeenkin. Verkkosivusto voi käyttää niitä tunnistamaan tietokoneesi, kun avaat selaimen ja selaat Internetiä uudelleen, ellet poista niitä.

 

Verkkojäljitteet, jotka tunnetaan myös nimellä seurantapikselit, ovat pieniä läpinäkyviä kuvia, joita käytetään auttamaan meitä ymmärtämään paremmin sisältömme ja mainontamme tehokkuutta, vierailijoidemme etuja ja parantamaan verkkosivustojen käyttökokemusta. Verkkojäljitteet eivät sijoita tietoja laitteellesi, mutta ne voivat toimia yhdessä evästeiden kanssa toimintaa seurattaessa. Sinulla on mahdollisuus muuttaa jotkin verkkojäljitteet toimimattomiksi hylkäämällä niihin liittyvät evästeet. Verkkojäljite voi silti tallentaa anonyymin käynnin IP-osoitteestasi, mutta evästetietoja ei tallenneta.

 

TIETOJA EVÄSTEISTÄMME

EVÄSTEIDEN ASETUSMÄÄRITYS

 

Suoraan sivustollamme

 

Voit määrittää tai muuttaa evästeasetuksiasi milloin tahansa käyttämällä evästeiden suostumustyökalua sivustoillamme.

 

Jotkut sivustojemme osat eivät kuitenkaan toimi kunnolla, jos päätät tehdä niin. Jos esimerkiksi päätät ostaa jotain jonkin sivustomme kautta tai kirjoitat salasanan päästäksesi rajoitetulle alueelle, et voi tehdä niin, ellei sivusto pysty todentamaan sinua evästeiden kautta.

 

Analytiikkaevästeiden hallinta

 

Saatat pystyä kieltäytymään siitä, että anonymisoitu selaushistoriasi tallennetaan verkkosivustoillamme tai sovelluksissamme analytiikkaevästeiden kautta. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia, ja saat lisätietoja niiden tietosuojakäytännöistä ja niiden analytiikkaevästeiden poistamisesta napsauttamalla seuraavia linkkejä:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Hallinnoi evästeitä suosituissa selaimissa

 

 

Apple Safari: Hallinnoi evästeitä ja verkkosivuston tietoja Safarilla (apple.com)

 

LUE LISÄÄ EVÄSTEISTÄ JA MUISTA SEURANTATYÖKALUISTA

 

Lisätietoja evästeistä, mukaan lukien laitteellesi asetettujen evästeiden tarkistaminen niiden hallitseminen ja poistaminen, on osoitteessa https://www.allaboutcookies.org.  

 

Yhdysvalloissa voit myös käydä Network Advertising Initiativen kieltäytymissivulla https://optout.networkadvertising.org tai FTC:n verkkotietojen seurantasivustolla https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online oppiaksesi poistamaan käytöstä kolmannen osapuolen intresseihin perustuvat kohdentamisevästeet.

 

Euroopassa voit myös käydä osoitteessa www.youronlinechoices.eu tehdäksesi valintoja tiettyjen evästeiden suhteen.

 

OTA YHTEYTTÄ

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä ilmoituksesta tai tietojenkäsittelyn käytännöistämme, voit kirjoittaa meille osoitteella:

 

Attn: Data Privacy Office

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

Vaihtoehtoisesti voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen privacy@pall.com.

 

SAATAMME PÄIVITTÄÄ TÄMÄN ILMOITUKSEN

 

Voimme ajoittain muuttaa evästeilmoitustamme. Ilmoitamme sinulle kaikista ilmoituksemme olennaisista muutoksista lain edellyttämällä tavalla. Julkaisemme myös päivitetyn kopion verkkosivuillamme. Tarkista sivustoltamme säännöllisesti päivitykset.

Pall Corporation – Notice en matière de cookies

Date d'effet October 1, 2022

À PROPOS DE CETTE POLITIQUE

 

Lorsque vous visitez un site Web PALL CORPORATION, utilisez nos services cloud ou nos applications mobiles (collectivement les « Sites »), nous pouvons utiliser un ou plusieurs outils de suivi tels que les cookies (sous quelque forme que ce soit), les balises, les balises Web ou les pixels (collectivement les « Cookies »). Cette Notice sur les cookies (« Notice ») est destinée à vous présenter ces outils de suivi, à expliquer comment nous les utilisons et à vous fournir différentes façons d’interagir avec eux afin de protéger votre vie privée. Cette notice ne s’applique pas à l’utilisation par un tiers de vos Données personnelles à des fins non demandées par PALL CORPORATION. Les « Données personnelles » sont toutes les informations qui peuvent être utilisées pour identifier directement ou indirectement une personne ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles soient liées à une personne.  Cela peut inclure des éléments tels que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, les détails de carte de crédit, l’adresse e-mail, le numéro d’identification ou tout autre code d’identification (même en l’absence d’autres informations d’identification). Pour plus d’informations sur la manière dont nous traitons vos Données personnelles, consultez notre Notice en matière de confidentialité.

 

COMPRENDRE LES COOKIES ET POURQUOI NOUS LES UTILISONS

 

Les cookies sont de petits fichiers de données stockés sur votre appareil connecté à Internet, tel que votre ordinateur ou votre téléphone, et sont actifs sur la plupart des sites Web. Pendant que vous visitez un site Web, les cookies permettent au site Web de stocker certains types d’informations vous concernant que le site utilise dans votre navigateur. Lorsque vous revenez ultérieurement sur ce même site Web, les informations stockées par les cookies de votre navigateur sont renvoyées au site Web. Les cookies sont largement utilisés pour faire fonctionner les sites Web, leur permettre d’être plus performants et fournir au propriétaire du site Web des informations à propos du site.  Ils effectuent de nombreuses tâches différentes, telles que vous permettre de naviguer sur les différentes pages, mémoriser vos préférences et améliorer de manière générale votre expérience utilisateur.

 

Les cookies peuvent collecter des Données personnelles (qui, dans certaines juridictions, incluraient votre adresse de protocole Internet (IP)).

 

Il existe deux catégories générales de cookies selon la relation existant entre le propriétaire du cookie et le site Web sur lequel se trouve le cookie.

 

 • Cookies internes : cookies détenus par le propriétaire du site Web que vous visitez et traités par ce même site Web.
 • Cookies tiers : cookies appartenant à quelqu’un d’autre que le propriétaire du site Web et l’autre personne vous propose le cookie à la demande du propriétaire du site Web.

 

De plus, il existe différents de types de cookies. Généralement, les cookies peuvent être regroupés en cinq types pour la plupart des sites Web :

 

 • Cookies nécessaires : ceux-ci sont essentiels pour la fourniture du site et de tous les services demandés, et n’exécutent aucune fonction supplémentaire ou secondaire. Pour ces cookies, nous ne vous demandons pas votre consentement, mais nous vous informons de leur présence sur nos Sites. Nous utilisons certains cookies qui sont considérés comme « strictement nécessaires » pour le fonctionnement normal et la sécurité de nos Sites, ainsi que pour la fourniture des services et produits que vous demandez.
 • Cookies de performance : ils fournissent des informations statistiques et des analyses sur l’utilisation du site.
 • Cookies de fonctionnalité : ces cookies permettent de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées, telles que des vidéos et un chat en direct. Ils peuvent être définis par le site Web ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces cookies, certaines ou toutes les fonctions avancées peuvent ne pas fonctionner correctement.
 • Cookies de ciblage marketing : ceux-ci permettent de personnaliser le contenu à votre intention. Ils peuvent également être utilisés pour créer des profils. Ils sont souvent définis par des tiers.
 • Cookies de réseaux sociaux : ces cookies permettent le partage de contenu sur les canaux de réseaux sociaux, tels que Twitter, LinkedIn et YouTube.

 

Enfin, les durées de vie des cookies ou la durée d’activation d’un cookie sur votre appareil sont divisées en deux catégories :

 

 • Cookies de session : ils ne sont actifs que lorsque votre navigateur est ouvert. Ils sont supprimés automatiquement dès que vous fermez votre navigateur.
 • Cookies permanents : ces cookies demeurent après la fermeture de votre navigateur. Ils peuvent être utilisés par le site Web pour reconnaître votre ordinateur lorsque vous ouvrez votre navigateur et naviguez à nouveau sur Internet, sauf si vous prenez des mesures pour les supprimer. 

 

Les balises Web, également appelées pixels de suivi, sont de petites images transparentes qui nous permettent de mieux évaluer l’efficacité de notre contenu et de nos publicités, de cerner les intérêts de nos visiteurs et d’améliorer l’expérience sur les sites Web. Les balises Web ne placent pas d’informations sur votre appareil mais peuvent fonctionner conjointement avec des cookies pour surveiller l’activité. Vous avez la possibilité de rendre certaines balises Web inutilisables en refusant les cookies qui leur sont associés. La balise Web peut toujours enregistrer une visite anonyme à partir de votre adresse IP, mais les informations sur les cookies ne seront pas enregistrées.

 

À PROPOS DE NOS COOKIES

CONFIGURATION DES PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE COOKIES

 

Directement sur notre site

 

Vous pouvez paramétrer ou modifier vos préférences en matière de cookies à tout moment en utilisant notre outil de consentement des cookies sur nos Sites.

 

Cependant, certaines parties de nos sites ne fonctionneront pas correctement si vous choisissez de le faire. Par exemple, si vous choisissez d’acheter quelque chose sur l’un de nos Sites ou de saisir un mot de passe pour accéder à une zone restreinte, vous ne pourrez pas le faire à moins que le Site ne puisse vous authentifier via des cookies.

 

Gestion des cookies d’analyse

 

Vous pouvez choisir de ne pas enregistrer votre historique de navigation anonymisé sur nos sites Web ou applications via les cookies d’analyse. Nous utilisons les fournisseurs de services ci-après. Vous pouvez en savoir plus sur leurs politiques de confidentialité et sur la manière de désactiver leurs cookies d’analyse en cliquant sur les liens suivants :

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Gestion des cookies dans les navigateurs courants

 

 

Safari d’Apple : Gérer les cookies et les données de site Web à l’aide de Safari (apple.com)

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES COOKIES ET AUTRES OUTILS DE SUIVI

 

Pour en savoir plus sur les cookies, notamment comment voir quels cookies ont été installés sur votre appareil et comment les gérer et les supprimer, visitez la page https://www.allaboutcookies.org.  

 

Aux États-Unis, vous pouvez également consulter la page de désactivation de la Network Advertising Initiative à l’adresse https://optout.networkadvertising.org ou le site d’information de suivi en ligne FTC, à la page https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online pour savoir comment désactiver les cookies de ciblage tiers basés sur les centres d’intérêt.

 

En Europe, vous pouvez également visiter la page www.youronlinechoices.eu pour effectuer des choix sur certains cookies.

 

NOUS CONTACTER

 

Si vous avez des questions au sujet de la présente Notice ou de nos pratiques en matière de données, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :

 

À l’attention de : Bureau en charge de la confidentialité des données

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l’adresse privacy@pall.com.

 

NOUS POUVONS METTRE À JOUR CETTE NOTICE

 

De temps à autre, nous pouvons être amenés à modifier notre Notice en matière de cookies. Nous vous informerons de tout changement important apporté à notre Notice, conformément à la loi. Nous publierons également une version mise à jour sur notre site Web. Veuillez consulter régulièrement notre site pour prendre connaissance des dernières mises à jour.

Pall Corporation Cookie-Hinweis

Wirksamkeitsdatum October 1, 2022

ÜBER DIESE RICHTLINIE

 

Beim Besuch einer Website von PALL CORPORATION oder der Nutzung unserer Cloud-basierten Dienste oder mobilen Anwendungen (zusammen „Websites“) können wir ein oder mehrere Tracking-Tools wie Cookies (in jeglicher Form), Tags, Web-Beacons oder Pixel (zusammen „Cookies“) verwenden. Dieser Cookie-Hinweis („Hinweis“) soll Ihnen eine grundlegende Einführung in diese Tracking-Tools geben, erklären, wie wir sie verwenden, und Ihnen verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie Ihre Interaktion mit ihnen verwalten können, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Dieser Hinweis gilt nicht für die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch Dritte für Zwecke, die nicht von PALL CORPORATION angefordert wurden. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die verwendet werden können, um eine Person direkt oder indirekt zu identifizieren, oder von denen erwartet werden kann, dass sie mit einer Person in Verbindung stehen.  Dies kann Elemente wie Name, Adresse, Telefonnummer, Kreditkartendaten, E-Mail-Adresse, ID-Nummer oder andere Identifizierungscodes (auch ohne andere Identifizierungsinformationen) umfassen. Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

 

COOKIES VERSTEHEN UND WARUM WIR SIE HABEN

 

Cookies sind kleine Datendateien, die auf Ihrem internetfähigen Gerät wie Ihrem Computer oder Ihrem Telefon gespeichert werden und mittlerweile Standard für die meisten Websites sind. Während Sie eine Website besuchen, ermöglichen Cookies der Website, bestimmte Arten von Informationen über Sie zu speichern, die die Website in Ihrem Browser verwendet. Wenn Sie später auf dieselbe Website zurückkehren, werden dieselben Informationen, die von Cookies in Ihrem Browser gespeichert wurden, an die Website zurückgesendet. Cookies werden häufig verwendet, damit Websites funktionieren bzw. effizienter funktionieren und um dem Eigentümer der Website Informationen über die Website zur Verfügung zu stellen.  Sie erledigen viele verschiedene Aufgaben, wie z. B. das Navigieren zwischen Seiten, das Speichern Ihrer Präferenzen und das allgemeine Verbessern Ihrer Benutzererfahrung. 

 

Cookies können personenbezogene Daten erfassen (die in einigen Gerichtsbarkeiten Ihre Internetprotokolladresse (IP-Adresse) umfassen würden). 

 

Es gibt zwei allgemeine Kategorien von Cookies, basierend auf der Beziehung zwischen dem Cookie-Eigentümer und der Website, auf der sich das Cookie befindet.

 

 • Erstanbieter-Cookies: Cookies, die dem Eigentümer der von Ihnen besuchten Website gehören und von derselben Website bereitgestellt werden.
 • Cookies von Drittanbietern: Cookies, die jemand anderem als dem Eigentümer der Website gehören, und die andere Person stellt Ihnen das Cookie auf Anfrage des Website-Eigentümers bereit

 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Arten von Cookies. Im Allgemeinen können Cookies für die meisten Websites in fünf Typen eingeteilt werden:

 

 • Notwendige Cookies: Diese sind für die Bereitstellung der Website und aller angeforderten Dienste unerlässlich und erfüllen keine zusätzlichen oder sekundären Funktionen. Für diese Cookies bitten wir Sie nicht um Ihre Zustimmung, aber wir informieren Sie über ihre Präsenz auf unseren Websites. Wir verwenden bestimmte Cookies, die für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Sicherheit unserer Websites sowie für die Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen und Produkte als „unbedingt erforderlich“ erachtet werden.
 • Leistungs-Cookies: Diese liefern statistische Informationen und Analysen zur Nutzung der Website.
 • Funktionalitäts-Cookies: Diese ermöglichen die Bereitstellung erweiterter Funktionalität und Personalisierung, wie z. B. Videos und Live-Chat. Sie können von der Website oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle erweiterten Funktionen möglicherweise nicht richtig.
 • Werbung / Targeting-Cookies: Diese werden verwendet, um Inhalte für Sie zu personalisieren. Sie können auch zur Erstellung von Profilen verwendet werden. Diese werden oft von Dritten gesetzt.
 • Social-Media-Cookies: Diese Cookies ermöglichen das Teilen von Inhalten auf Social-Media-Kanälen wie Twitter, LinkedIn und YouTube.

 

Schließlich wird die Cookie-Dauer oder die Zeitspanne, in der ein Cookie auf Ihrem Gerät aktiviert ist, in zwei Kategorien unterteilt:

 

 • Sitzungscookies: Diese existieren nur, während Ihr Browser geöffnet ist. Diese werden automatisch gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schließen.
 • Permanente Cookies: Diese bleiben bestehen, nachdem Ihr Browser geschlossen wurde. Sie können von der Website verwendet werden, um Ihren Computer zu erkennen, wenn Sie Ihren Browser öffnen und erneut im Internet surfen, es sei denn, Sie ergreifen Maßnahmen, um sie zu löschen. 

 

Web Beacons, auch Tracking-Pixel genannt, sind kleine transparente Bilder, die uns dabei helfen, die Wirksamkeit unserer Inhalte und Werbung sowie die Interessen unserer Besucher besser zu verstehen und die Erfahrung auf den Websites zu verbessern. Web Beacons platzieren keine Informationen auf Ihrem Gerät, können aber in Verbindung mit Cookies zur Aktivitätsüberwachung eingesetzt werden. Sie haben die Möglichkeit, einige Web Beacons unbrauchbar zu machen, indem Sie die zugehörigen Cookies ablehnen. Der Web Beacon kann weiterhin einen anonymen Besuch von Ihrer IP-Adresse aufzeichnen, aber Cookie-Informationen werden nicht aufgezeichnet.

 

ÜBER UNSERE COOKIES

EINRICHTUNG DER COOKIE-EINSTELLUNGEN

 

Direkt auf unserer Website

 

Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit einrichten oder ändern, indem Sie unser Cookie-Zustimmungstool auf unseren Websites.

 

Einige Teile unserer Websites werden jedoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn Sie sich dafür entscheiden. Wenn Sie beispielsweise etwas über eine unserer Websites kaufen oder ein Passwort eingeben, um auf einen eingeschränkten Bereich zuzugreifen, können Sie dies nur tun, wenn die Website Sie über Cookies authentifizieren kann.

 

Analyse-Cookies verwalten

 

Möglicherweise können Sie sich gegen die Aufzeichnung Ihres anonymisierten Browserverlaufs innerhalb unserer Websites oder Anwendungen durch Analyse-Cookies entscheiden. Wir verwenden die folgenden Dienstleister und Sie können mehr über ihre Datenschutzrichtlinien erfahren und wie Sie ihre Analyse-Cookies ablehnen können, indem Sie auf die folgenden Links klicken:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Verwaltung von Cookies in gängigen Browsern

 

 

Apple Safari: Verwalten Sie Cookies und Website-Daten mit Safari (apple.com)

 

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER COOKIES UND ANDERE TRACKING-TOOLS

 

Für weitere Informationen über Cookies, einschließlich wie Sie sehen können, welche Cookies auf Ihrem Gerät gesetzt wurden und wie Sie sie verwalten und löschen können, besuchen Sie bitte https://www.allaboutcookies.org.  

 

In den USA können Sie auch die Opt-out-Seite der Network Advertising Initiative besuchen https://optout.networkadvertising.org oder die FTC Online-Tracking-Informationsseite https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online um zu erfahren, wie Sie interessenbasierte Targeting-Cookies von Drittanbietern ablehnen können.

 

In Europa können Sie auch www.youronlinechoices.eu besuchen, um Entscheidungen über bestimmte Cookies zu treffen.

 

KONTAKT

 

Wenn Sie Fragen zu diesem Hinweis oder unseren Datenpraktiken haben, können Sie uns schreiben unter: 

 

z. Hd.: Büro für Datenschutz

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an privacy@pall.com senden.

 

WIR KÖNNEN DIESEN HINWEIS AKTUALISIEREN

 

Von Zeit zu Zeit können wir unseren Cookie-Hinweis ändern. Wir werden Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über alle wesentlichen Änderungen unseres Hinweises informieren. Wir werden auch eine aktualisierte Kopie auf unserer Website veröffentlichen. Bitte überprüfen Sie unsere Website regelmäßig auf Aktualisierungen.

Pall Corporation cookie-kra vonatkozó nyilatkozata

Hatálybalépés dátuma: October 1, 2022

A SZABÁLYZATRÓL

 

Amikor meglátogatja a(z) PALL CORPORATION valamelyik weboldalát, használja felhőalapú szolgáltatásainkat vagy mobilalkalmazásainkat (együttesen „webhelyek”), előfordulhat, hogy használni fogunk egy vagy több nyomkövető eszközt, például cookie-kat (bármilyen formában), címkéket, webjelzőket vagy képpontokat (együttesen „cookie-k”). A cookie-kra vonatkozó jelen nyilatkozat („Nyilatkozat”) célja, hogy alapszintű tájékoztatást nyújtson ezekről a nyomkövető eszközökről, elmagyarázza, hogyan használjuk őket, és különféle módokat kínáljon a velük folytatott interakciók kezelésére az adatai védelme érdekében. Ez a Nyilatkozat nem vonatkozik az Ön személyes adatainak harmadik fél általi felhasználására olyan célok érdekében, amelyeket nem a(z) PALL CORPORATION kért. „Személyes adat” alatt olyan információkat értünk, amelyek alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy egyén, vagy amelyekről észszerűen feltételezhetők, hogy egy adott egyénhez kapcsolódnak.  Ilyen információ lehet a név, cím, telefonszám, hitelkártyaadatok, e-mail-cím, azonosítószám vagy egyéb jellegű azonosító kód (egyéb azonosító információ hiányában is). Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információkért tekintse át Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

 

A COOKIE-K FUNKCIÓJA ÉS SZEREPE

 

A cookie-k kis adatfájlok, amelyek az internetkapcsolattal rendelkező eszközökön, például számítógépeken és telefonokon tárolódnak, és napjainkban a legtöbb webhely nélkülözhetetlen részét képezik. Amikor meglátogat egy webhelyet, a cookie-k lehetővé teszik bizonyos típusú, Önre vonatkozó információk tárolását, amelyeket a webhely a böngészőben használ fel. Amikor később visszatér ugyanarra a webhelyre, a cookie-k által a böngészőben tárolt információkat a rendszer visszaküldi a meglátogatott weboldalra. A cookie-kat széles körben használják a webhelyek működésének elősegítésére és hatékonyabbá tételére, valamint arra, hogy a webhelyek tulajdonosai információkhoz jussanak az weboldalaikkal kapcsolatban.  Számos különböző feladatot látnak el, például lehetővé teszik az oldalak közötti navigálást, emlékeznek a felhasználói beállításokra, és általában véve javítják a felhasználói élményt. 

 

Előfordulhat, hogy a cookie-k személyes adatokat gyűjtenek (amelyek egyes joghatóságokban az Ön internetprotokoll-címét, avagy IP-címét is tartalmazhatják). 

 

A cookie-knak két általános kategóriája létezik az alapján, hogy milyen kapcsolat van a cookie tulajdonosa és a webhely között, amelyen a cookie megtalálható.

 

 • Belső cookie-k: a meglátogatott webhely tulajdonosának tulajdonában lévő és a webhely által üzemeltetett cookie-k.
 • Külső cookie-k: olyan cookie-k, amelyek nem a webhely tulajdonosának birtokában vannak, és amelyeket valaki más üzemeltet a webhely tulajdonosának kérésére.

 

Az általános kategóriákon túl sokféle cookie létezik. A legtöbb webhelyen a cookie-k általában öt típusba sorolhatók:

 

 • Szükséges cookie-k: Ezek elengedhetetlenek az oldal üzemeltetéséhez és az igényelt szolgáltatások biztosításához, és semmilyen kiegészítő vagy másodlagos feladatot nem látnak el. Az ilyen cookie-k használatához nem kérjük az Ön hozzájárulását, de tájékoztatjuk róla, hogy jelen vannak a webhelyeinken. Bizonyos cookie-kat azért használunk, mert „feltétlenül szükségesek” a webhelyeink rendeltetésszerű üzemeltetéséhez és védelméhez, valamint az Ön által kért szolgáltatások és termékek biztosításához.
 • Teljesítménymérő cookie-k: ezek statisztikai információkat és elemzéseket nyújtanak a webhelyek használatáról.
 • Működési cookie-k: lehetővé teszik a továbbfejlesztett funkciók körének használatát és a személyre szabást, például videók és élő csevegés használatát. Vagy a webhely állítja be őket, vagy külső szolgáltatók, amelyeknek a szolgáltatásaival bővítjük az oldalainkat. Ha nem engedélyezi ezeket a cookie-kat, előfordulhat, hogy a továbbfejlesztett funkciók vagy azok egy része nem fog megfelelően működni.
 • Hirdetési/célzó sütik: ezeket a tartalmak testreszabására használjuk fel. Profilok létrehozására is használhatók. Gyakran külső felek állítják be őket.
 • Közösségi oldalak cookie-jai: ezek a cookie-k lehetővé teszik a tartalmak megosztását a közösségi oldalakon, például a Twitteren, a LinkedInen és a YouTube-on.

 

Végezetül, a cookie-k két további kategóriára oszthatók az alapján, milyen hosszú az időtartamuk, vagy mennyi ideig maradnak engedélyezve az eszközein:

 

 • Munkameneti cookie-k: csak addig léteznek, ameddig a böngésző nyitva van. A böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
 • Állandó cookie-k: ezek a böngésző bezárása után is megmaradnak. A webhely felhasználhatja őket arra, hogy felismerje a számítógépét, amikor újra megnyitja a böngészőt és internetezni kezd, hacsak meg nem teszi a megfelelő lépéseket a törlésükhöz. 

 

A webjelzők, más néven nyomkövető képpontok kis méretű átlátszó képek, amelyek segítségével részletesebb adatokat kaphatunk tartalmaink és hirdetéseink hatékonyságáról, valamint arról, hogy mi után érdeklődnek a látogatóink, és tovább javíthatjuk webhelyeink felhasználói élményét. A webjelzők nem helyeznek el információkat az Ön eszközén, de együttműködhetnek a cookie-kkal a tevékenységek megfigyelése céljából. Lehetősége van egyes webjelzőket használhatatlanná tenni a hozzájuk tartozó cookie-k működésének letiltásával. A webjelzők így továbbra is rögzíthetik az Ön IP-címéről tett látogatás tényét, de az adat névtelen lesz, és a rendszer nem rögzít mellé cookie-adatokat.

 

AZ ÁLTALUNK HASZNÁLT COOKIE-KRÓL

A COOKIE-BEÁLLÍTÁSOK MEGADÁSA

 

Közvetlenül a webhelyeinken

 

A cookie-k beállításait bármikor megadhatja vagy módosíthatja a cookie-k hozzájárulási eszközével, amely a webhelyeink mellett.

 

Webhelyeink bizonyos részei azonban nem fognak megfelelően működni, ha a beállítások módosítása mellett dönt.  Ha például úgy dönt, hogy vásárol valamit valamelyik webhelyünkön, vagy jelszót ad meg, hogy hozzáférjen egy korlátozott területhez, ezt csak akkor tudja megtenni, ha a webhely cookie-kon keresztül hitelesíteni tudja Önt.

 

Az elemzési cookie-k kezelése

 

Előfordulhat, hogy lehetősége van megtiltani, hogy a webhelyeinken vagy alkalmazásainkban végzett böngészési tevékenységeit az elemzési cookie-k anonimizált formában rögzítsék. A következő szolgáltatókkal működünk együtt. Az alábbi hivatkozásokra kattintva többet is megtudhat adatvédelmi szabályzataikról, valamint arról, hogyan tilthatja le az elemzési cookie-k használatát:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Cookie-k kezelése a népszerű böngészőkben

 

 

Apple Safari: Cookie-k és webhelyadatok kezelése a Safari segítségével (apple.com)

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A COOKIE-KRÓL ÉS EGYÉB KÖVETÉSI ESZKÖZÖKRŐL

 

A cookie-kkal kapcsolatos további információkért, beleértve azt is, hogyan nézheti meg, hogy milyen cookie-k vannak a készülékein, és hogyan kezelheti és törölheti őket, látogasson el a https://www.allaboutcookies.org oldalra.  

 

Ha az Egyesült Államokban van, meglátogathatja a Network Advertising Initiative letiltással foglalkozó https://optout.networkadvertising.org oldalát vagy az FTC Online Tracking információs webhelyét a https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online címen, ha az érdekli, hogyan tilthatja le a külső felek által üzemeltetett, a felhasználók érdeklődési területeit feltérképező célzó cookie-kat.

 

Európában felkeresheti a www.youronlinechoices.eu webhelyet, ha választási lehetőségre vágyik azzal kapcsolatban, hogy engedélyezze-e egyes cookie-k működését.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

 

Ha bármilyen kérdése van ezzel a Nyilatkozattal vagy az adatkezelési eljárásainkkal kapcsolatban, írjon nekünk a következő címre: 

 

A következő figyelmébe: Adatvédelmi Iroda (Data Privacy Office)

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

Azt is megteheti, hogy e-mailt ír a következő címre: privacy@pall.com.

 

FENNTARTJUK A NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK A JOGÁT

 

Időről időre előfordulhat, hogy a Cookie-kra vonatkozó nyilatkozat módosul. A törvény által előírt mértékben a Nyilatkozatban bekövetkezett minden lényeges változásról értesíteni fogjuk. A frissített példányt webhelyünkön is közzétesszük. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a webhelyünkön, hogy nem következett-e be valamilyen változás.

Informativa sui cookie di Pall Corporation

Data effettiva October 1, 2022

PANORAMICA DELL'INFORMATIVA

 

Quando visita un sito Web di PALL CORPORATION, utilizza i nostri servizi basati su cloud o le nostre applicazioni per dispositivi mobili (collettivamente i "Siti"), potremmo utilizzare uno o più strumenti di tracciamento come cookie (in qualsiasi forma), tag, web beacon o pixel (collettivamente, i "Cookie"). La presente Informativa sui cookie ("Informativa") ha lo scopo di fornire all'utente un'introduzione di base a questi strumenti di tracciamento, spiegare come li utilizziamo e indicare i diversi modi in cui è possibile interagire con essi per proteggere la propria privacy. La presente Informativa non si applica all'utilizzo da parte di terzi dei Dati personali dell'utente per scopi non richiesti da PALL CORPORATION. Per "Dati personali" si intende qualsiasi informazione che possa essere utilizzata per identificare direttamente o indirettamente un soggetto o che possa essere ragionevolmente collegata a un soggetto.  Possono essere inclusi elementi quali nome, indirizzo, numero di telefono, dettagli della carta di credito, indirizzo e-mail, documento d'identità o altri codici identificativi (anche in assenza di altre informazioni identificative). Per ulteriori informazioni su come trattiamo i Dati personali degli utenti, consultare la nostra Informativa sulla privacy.

 

CHE COSA SONO I COOKIE E PERCHÉ LI UTILIZZIAMO

 

I cookie sono piccoli file di dati memorizzati sui dispositivi abilitati a Internet, come computer o telefoni e sono ormai uno standard per la maggior parte dei siti Web. Quando l'utente visita un sito web, i cookie consentono al sito di memorizzare alcuni tipi di informazioni sull'utente che il sito utilizza nel browser. Quando l'utente torna a visitare lo stesso sito Web in un secondo momento, le stesse informazioni archiviate dai cookie nel browser vengono inviate nuovamente al sito Web. I cookie sono ampiamente utilizzati per consentire il funzionamento dei siti Web, per renderli più efficienti e per fornire al proprietario del sito informazioni sul sito stesso.  I cookie svolgono diverse funzioni, ad esempio consentono di navigare tra le pagine, ricordano le preferenze dell'utente e in generale migliorano la sua esperienza d'uso. 

 

I cookie possono raccogliere Dati personali (che, in alcune giurisdizioni, includono l'indirizzo del protocollo Internet (IP) dell'utente). 

 

Esistono due categorie generali di cookie, suddivise in base al rapporto tra il proprietario del cookie e il sito Web in cui si trova il cookie.

 

 • Cookie di prima parte: cookie appartenenti al proprietario del sito Web che l'utente sta visitando e gestiti dallo stesso sito Web.
 • Cookie di terze parti: cookie di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario del sito Web, il quale effettua il servizio su richiesta del proprietario del sito Web.

 

Esistono inoltre diversi tipi di cookie. In generale, i cookie possono essere raggruppati in cinque tipi per la maggior parte dei siti Web:

 

 •  Cookie necessari: sono essenziali per la fruizione del sito e dei servizi richiesti e non svolgono alcuna funzione aggiuntiva o secondaria. Per questi cookie non è richiesto il consenso dell'utente; tuttavia, quest'ultimo viene informato della loro presenza sui nostri siti. Utilizziamo alcuni cookie considerati "strettamente necessari" per il regolare funzionamento e la sicurezza dei nostri Siti, nonché per la fornitura dei servizi e dei prodotti richiesti dall'utente. 
 • Cookie di prestazioni: offrono informazioni statistiche e analitiche sull'utilizzo del sito. 
 • Cookie di funzionalità: consentono di offrire funzionalità e personalizzazioni avanzate, come ad esempio video e chat dal vivo. Possono essere impostati dal sito Web o da fornitori terzi i cui servizi sono stati aggiunti alle nostre pagine. Se non si accettano questi cookie, alcune o tutte le funzioni avanzate potrebbero non funzionare correttamente. 
 • Cookie pubblicitari/di targeting: vengono utilizzati per personalizzare i contenuti. Possono anche essere utilizzati per creare profili. Spesso sono configurati da terze parti. 
 • Cookie di social media: questi cookie consentono la condivisione di contenuti sui canali di social media, come Twitter, LinkedIn e YouTube.

 

Infine, la durata dei cookie o il periodo di tempo in cui un cookie è abilitato sul dispositivo dell'utente si dividono in due categorie:

 

 • Cookie di sessione: esistono solo quando il browser è aperto. Questi vengono eliminati automaticamente una volta chiuso il browser.
 • Cookie permanenti: sopravvivono dopo la chiusura del browser. Possono essere utilizzati dal sito Web per riconoscere il computer dell'utente quando apre il browser e naviga nuovamente in Internet, a meno che non prenda provvedimenti per eliminarli. 

 

I web beacon, noti anche come tracking pixel, sono piccole immagini trasparenti utilizzate per aiutarci a comprendere meglio l'efficacia dei nostri contenuti e delle nostre pubblicità e gli interessi dei visitatori, nonché e per migliorare l'esperienza sui siti Web. I web beacon non inseriscono informazioni sul dispositivo dell'utente, ma possono funzionare insieme ai cookie per monitorare l'attività. L'utente ha la possibilità di rendere inutilizzabili alcuni web beacon rifiutando i cookie associati. I web beacon possono comunque registrare una visita anonima dall'indirizzo IP dell'utente, ma le informazioni sui cookie non verranno registrate.

 

INFORMAZIONI SUI COOKIE DA NOI UTILIZZATI

CONFIGURAZIONE DELLE PREFERENZE PER I COOKIE

 

Direttamente sul nostro sito

 

È possibile impostare o modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento utilizzando il nostro strumento di consenso ai cookie sui nostri Siti.

 

Tuttavia, in questo caso, alcune parti dei nostri Siti non funzioneranno correttamente. Ad esempio, se l'utente sceglie di acquistare qualcosa attraverso uno dei nostri Siti o di inserire una password per accedere a un'area riservata, non potrà farlo se il Sito non è in grado di autenticarlo attraverso i cookie.

 

Gestione dei cookie analitici

 

L'utente può scegliere di non far registrare la propria cronologia di navigazione anonima all'interno dei nostri siti Web o delle nostre applicazioni tramite i cookie analitici. Ci avvaliamo dei fornitori di servizi elencati di seguito; l'utente può avere maggiori informazioni sulle loro informative sulla privacy e sulle modalità di rinuncia ai loro cookie analitici facendo clic sui link seguenti:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Gestire i cookie nei browser più diffusi

 

 

Apple Safari: Gestire i cookie e i dati dei siti web in Safari (apple.com)

 

ALTRE INFORMAZIONI SUI COOKIE E SU ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO

 

Per ulteriori informazioni sui cookie, incluso come vedere quali cookie sono stati impostati sul dispositivo dell'utente e come gestirli ed eliminarli, visitare il sito https://www.allaboutcookies.org.  

 

Negli Stati Uniti è inoltre possibile visitare la pagina di disattivazione della Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org o il sito informativo sul tracciamento online della FTC https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online per conoscere le modalità di disattivazione dei cookie di terze parti per il targeting basato sugli interessi.

 

In Europa, è possibile visitare il sito www.youronlinechoices.eu per esercitare le proprie scelte su determinati cookie.

 

ECCO COME CONTATTARE DANAHER

 

In caso di domande sulla presente Informativa o sulle nostre pratiche in materia di dati, è possibile scriverci all'indirizzo: 

 

Att.: Ufficio Privacy dei dati

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

In alternativa, è possibile inviarci un'e-mail all'indirizzo privacy@pall.com.

 

LA PRESENTE INFORMATIVA È SOGGETTA AD AGGIORNAMENTI

 

Di tanto in tanto potremmo modificare la nostra Informativa sui cookie. Sarà nostra cura informare l'utente di eventuali modifiche sostanziali alla nostra Informativa, come richiesto dalla legge. Pubblicheremo anche una copia aggiornata sul nostro sito Web. Consultare periodicamente il nostro sito per aggiornamenti.

Aviso de cookies de Pall Corporation

Fecha de vigencia: October 1, 2022

SOBRE ESTA POLÍTICA

 

Cuando visita un sitio web de PALL CORPORATION, usa nuestros servicios basados en la nube o aplicaciones móviles (colectivamente, “Sitios”), es posible que usemos una o más herramientas de seguimiento, como cookies (en cualquier forma), etiquetas, balizas web o píxeles (colectivamente, “Cookies”). Este Aviso de cookies (“Aviso”) tiene como objetivo brindarle una introducción básica a estas herramientas de seguimiento, explicar cómo las usamos y brindarle diferentes formas en las que puede administrar su interacción con ellas para proteger su privacidad. Este Aviso no se aplica al uso de sus Datos personales por parte de terceros para fines no solicitados por PALL CORPORATION. “Datos personales” se refiere a cualquier información que se pueda utilizar para identificar de manera directa o indirecta a una persona o que pueda esperarse de manera razonable que se vincule a una persona.  Estos datos pueden incluir información como el nombre, la dirección, el número de teléfono, los detalles de la tarjeta de crédito, la dirección de correo electrónico, el número de identificación u otro código de identificación (incluso en ausencia de otra información de identificación). Para obtener más información sobre cómo procesamos sus Datos personales, consulte nuestro Aviso de privacidad.

 

ENTENDER LAS COOKIES Y POR QUÉ LAS TENEMOS

 

Las cookies son archivos de datos pequeños almacenados en su dispositivo con acceso a Internet, como su computadora o su teléfono, y que actualmente forman parte de la mayoría de los sitios web. Mientras visita un sitio web, las cookies permiten que el sitio web almacene determinados tipos de información sobre usted que el sitio utiliza en su navegador. Cuando usted vuelve a visitar ese mismo sitio web en otra oportunidad, la misma información que almacenan las cookies en su navegador se envía nuevamente al sitio web. Las cookies se utilizan en gran medida para lograr el buen funcionamiento de los sitios web, ayudar a que los sitios web funcionen de manera más eficiente y proporcionar al propietario del sitio web información sobre el mismo.  Cumplen muchas funciones diferentes, como permitirle navegar entre páginas, recordar sus preferencias y, en general, mejorar su experiencia de usuario. 

 

Las cookies pueden recopilar datos personales (que, en algunas jurisdicciones, pueden incluir su dirección del protocolo de Internet (IP)). 

 

Hay dos categorías generales de cookies que se basan en la relación entre el propietario de la cookie y el sitio web en el que se encuentra la cookie.

 

 • Cookies de origen: son cookies que pertenecen al propietario del sitio web que usted está visitando y provistas por ese mismo sitio web.
 • Cookies de terceros: son cookies que pertenecen a alguien que no es el propietario del sitio web; esta otra persona es quien le provee la cookie a pedido del propietario del sitio web.

 

Además, existe una variedad de tipos de cookies. En general, las cookies se pueden agrupar en cinco tipos para la mayoría de los sitios web:

 

 • Cookies necesarias: son esenciales para la prestación del sitio y de los servicios solicitados, y no cumplen ninguna función adicional o secundaria. Para estas cookies, no es necesario solicitar su consentimiento, pero le informamos sobre su presencia en nuestros Sitios. Utilizamos determinadas cookies que se consideran “estrictamente necesarias” para el funcionamiento normal y la seguridad de nuestros Sitios, así como para la prestación de los servicios y productos que usted solicita.
 • Cookies de rendimiento: proporcionan información estadística y análisis sobre el uso del sitio.
 • Cookies de funcionalidad: permiten ofrecer una mejor funcionalidad y personalización, como por ejemplo videos y chat en vivo. Las puede establecer el sitio web o proveedores externos cuyos servicios se han agregado a nuestras páginas. Si usted no acepta el uso de estas cookies, es posible que algunas o todas las funciones mejoradas no funcionen correctamente.
 • Cookies publicitarias/de segmentación por comportamiento: se utilizan para personalizar el contenido para usted. También se pueden utilizar para crear perfiles. Las suelen establecer terceros.
 • Cookies de redes sociales: estas cookies permiten compartir contenido en canales de redes sociales, como Twitter, LinkedIn y YouTube.

 

Por último, la duración de las cookies o el tiempo que una cookie está habilitada en su dispositivo se divide en dos categorías:

 

 • Cookies de sesión: existen solo mientras su navegador está abierto. Se eliminan automáticamente una vez que cierra su navegador.
 • Cookies permanentes: sobreviven al cierre de su navegador. El sitio web puede utilizarlas para reconocer su computadora cuando abre su navegador y vuelve a navegar por Internet, a menos que tome medidas para eliminarlas. 

 

Las balizas web, también conocidas como píxeles de seguimiento, son pequeñas imágenes transparentes que se utilizan para ayudarnos a comprender mejor la eficacia de nuestro contenido y publicidad, conocer los intereses de nuestros visitantes y mejorar la experiencia en los sitios web. Las balizas web no almacenan información en su dispositivo, pero pueden funcionar en combinación con algunas cookies para monitorear su actividad. Puede optar por inutilizar algunas balizas web rechazando sus cookies asociadas. Una baliza web aún puede registrar una visita anónima desde su dirección IP, pero la información de las cookies no se registrará.

 

SOBRE NUESTRAS COOKIES

 

CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIA DE COOKIES

 

Directamente en nuestro sitio

 

Puede configurar o cambiar sus preferencias de cookies en cualquier momento utilizando nuestra herramienta de consentimiento de cookies en nuestros Sitios.

 

Sin embargo, algunas funciones de nuestros Sitios no funcionarán correctamente si decide hacerlo. Por ejemplo, si elige comprar algo a través de uno de nuestros Sitios o ingresar una contraseña para acceder a un área restringida, no podrá hacerlo a menos que el Sitio pueda autenticarlo a través de las cookies.

 

Gestión de cookies de análisis

 

Puede elegir que su historial de navegación no sea anónimo dentro de nuestros sitios web o aplicaciones registrados por cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad y cómo optar por no aceptar sus cookies de análisis haciendo clic en los siguientes enlaces:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Administrar cookies en navegadores populares

 

 

Apple Safari: Administre las cookies y los datos del sitio web mediante Safari (apple.com)

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES Y OTRAS HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO

 

Para obtener más información sobre las cookies, incluso cómo ver qué cookies se han configurado en su dispositivo y cómo administrarlas y eliminarlas, visite https://www.allaboutcookies.org.  

 

En los EE. UU., también puede visitar la página de Network Advertising Initiative para no aceptar el uso de cookies https://optout.networkadvertising.org o el sitio de información de seguimiento en línea de la FTC https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online para saber cómo hacer para no aceptar las cookies de segmentación basadas en intereses de terceros.

 

En Europa, también puede visitar www.youronlinechoices.eu para seleccionar determinadas cookies.

 

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

 

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso o nuestras prácticas de datos, puede escribirnos a: 

 

Attn: Oficina de Privacidad de Datos

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

También, puede enviarnos un correo electrónico a privacy@pall.com

 

ES POSIBLE QUE ACTUALICEMOS ESTE AVISO

 

Es posible que ocasionalmente modifiquemos nuestro Aviso de cookies. Le notificaremos sobre cualquier cambio importante en nuestro Aviso según lo exija la ley. También publicaremos una copia actualizada en nuestro sitio web. Consulte nuestro sitio periódicamente para ver si se han realizado actualizaciones.

Cookiemeddelande från Pall Corporation

Ikraftträdandedag October 1, 2022

OM DENNA POLICY

 

När du besöker en PALL CORPORATION-webbplats, använder våra molnbaserade tjänster eller mobilapplikationer (gemensamt "Platser"), kan vi använda ett eller flera spårningsverktyg såsom cookies (i valfri form), taggar, pixeltaggar eller pixlar (gemensamt "Cookies"). Detta cookiemeddelande ("Meddelande") innehåller en grundläggande introduktion till dessa spårningsverktyg, en förklaring till hur vi använder dem och en beskrivning av olika sätt du kan hantera dem för att skydda din integritet. Detta meddelande gäller inte för någon tredje parts användning av dina personuppgifter för ändamål som inte efterfrågas av PALL CORPORATION. "Personuppgifter" är all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en individ eller som rimligen kan förväntas leda till en individ.  Detta kan vara saker som namn, adress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter, e-postadress, ID-nummer eller annan identifieringskod (även utan annan identifieringsinformation). Läs vårt Sekretessmeddelande för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

INFORMATION OM COOKIES OCH VARFÖR VI ANVÄNDER DEM

 

Cookies är små datafiler som lagras på din internetaktiverade enhet, till exempel din dator eller din telefon, och är nu standard för de flesta webbplatser. När du besöker en webbplats tillåter cookies webbplatsen att lagra vissa typer av information om dig som webbplatsen använder i din webbläsare. När du kommer tillbaka till samma webbplats senare skickas den information som dessa cookies har lagrat i din webbläsare tillbaka till webbplatsen. Cookies används i stor utsträckning för att få webbplatser att fungera, för att webbplatser ska fungera effektivare och ge webbplatsens ägare information om webbplatsen.  De har många olika uppgifter, till exempel att möjliggöra navigering mellan sidor, spara dina inställningar och generellt förbättra användarupplevelsen. 

 

Cookies kan samla in Personuppgifter (vilket, i vissa jurisdiktioner, inkluderar din IP-adress). 

 

Det finns två allmänna kategorier av cookies baserade på relationen mellan deras ägare och webbplatsen som cookien finns på.

 

 • Förstapartscookies: cookies som tillhör ägaren till webbplatsen som du besöker och som tillämpas av samma webbplats.
 • Tredjepartscookies: cookies som ägs av någon annan än webbplatsägaren och den andra personen tillämpar cookien på begäran av webbplatsägaren

 

Dessutom finns det en mängd andra typer av cookies. I allmänhet kan cookies grupperas i fem typer för de flesta webbplatser:

 

 • Nödvändiga cookies: dessa är nödvändiga för tillhandahållandet av webbplatsen och alla begärda tjänster, och utför ingen ytterligare eller sekundär funktion. För dessa cookies ber vi inte om ditt samtycke, men vi informerar dig om deras närvaro på våra webbplatser. Vi använder vissa cookies som anses vara "strikt nödvändiga" för den regelbundna driften och säkerheten på våra webbplatser, samt för tillhandahållandet av de tjänster och produkter du efterfrågar.
 • Prestandacookies: dessa tillhandahåller statistisk information och analyser om webbplatsanvändning.
 • Funktionscookies: dessa tillåter bättre funktioner och anpassning, såsom videor och livechatt. De kan ställas in av webbplatsen eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller alla förbättrade funktioner inte fungerar korrekt.
 • Reklam-/målgruppscookies: dessa används för att anpassa innehåll till dig. De kan också användas för att skapa profiler. Dessa ställs ofta in av tredje part.
 • Sociala mediecookies: dessa cookies tillåter delning av innehåll på sociala mediekanaler som Twitter, LinkedIn och YouTube.

 

Slutligen delas cookiens varaktighet eller hur länge en cookie är aktiverad på din enhet in i två kategorier:

 

 • Sessionscookies: dessa finns bara så länge din webbläsare är öppen. De raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.
 • Permanenta cookies: dessa finns kvar efter att din webbläsare stängs. De kan användas av webbplatsen för att känna igen din dator när du öppnar din webbläsare och surfar på internet igen om du inte vidtar åtgärder för att radera dem.

 

Web Beacons, även kända som pixeltaggar, är små genomskinliga bilder som används för att hjälpa oss att bättre förstå effektiviteten av vårt innehåll och vår reklam, våra besökares intressen och för att förbättra upplevelsen på webbplatserna. Pixeltaggar placerar inte information på din enhet, men kan tillsammans med cookies användas för att övervaka aktivitet. Du kan göra vissa pixeltaggar oanvändbara genom att avvisa deras associerade cookies. En pixeltagg kan fortfarande registrera ett anonymt besök från din IP-adress, men cookieinformation kommer inte att registreras.

 

OM VÅRA COOKIES

KONFIGURERA COOKIEINSTÄLLNINGAR

 

Direkt på vår sida

 

Du kan konfigurera eller ändra dina cookieinställningar när som helst genom att använda vårt verktyg för samtycke för cookies på våra webbplatser.

 

Vissa delar av våra webbplatser fungerar dock inte korrekt om du väljer att göra detta. Om du till exempel väljer att köpa något via en av våra webbplatser eller anger ett lösenord för att komma åt en begränsad del av den, kan du inte göra det om inte webbplatsen kan autentisera dig genom cookies.

 

Hantera analytiska cookies

 

Du kan välja bort att din anonymiserade webbhistorik på våra webbplatser eller applikationer registreras av analytiska cookies. Vi använder följande tjänsteleverantörer och du kan lära dig mer om deras integritetspolicy och hur du väljer bort deras analytiska cookies genom att klicka på följande länkar:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Hantera cookies i populära webbläsare

 

 

Apple Safari: Hantera cookies och webbplatsdata genom att använda Safari (apple.com)

 

LÄS MER OM COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSVERKTYG

 

För mer information om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som har ställts in på din enhet och hur du hanterar och raderar dem, besöker du https://www.allaboutcookies.org.  

 

I USA kan du också besöka Network Advertising Initiatives välja bort-sida på https://optout.networkadvertising.org eller FTC Online Tracking informations webbplats på https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online för att lära dig hur du väljer bort tredjeparts- och intressebaserade målgruppscookies.

 

I Europa kan du också besöka www.youronlinechoices.eu för att göra val angående vissa cookies.

 

KONTAKTA OSS

 

Om du har några frågor om detta meddelande eller vår datapraxis kan du skriva till oss på: 

 

Attn: Data Privacy Office/Dataintegritetskontoret

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

Alternativt kan du skicka e-post till oss på privacy@pall.com

 

VI KAN KOMMA ATT UPPDATERA DETTA MEDDELANDE

 

Vi kan komma att ändra vårt cookiemeddelande emellanåt. Enligt lag meddelar vi dig om alla väsentliga ändringar i vårt meddelande. Vi kommer även att lägga upp ett uppdaterat exemplar på vår webbplats. Besök vår webbplats med jämna mellanrum för att se uppdateringarna.

русский

Read more

Уведомление Pall Corporation об использовании файлов cookie

Дата вступления в силу: October 1, 2022

СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ

 

Во время вашего посещения веб-сайта компании PALL CORPORATION, использования наших облачных сервисов или мобильных приложений (совместно именуемых «Сайты») мы можем использовать один или несколько инструментов отслеживания, таких как файлы cookie (в любой форме), теги, веб-маяки или пиксели (совместно именуемые «Файлы cookie»). Настоящее Уведомление об использовании файлов cookie («Уведомление») обеспечивает общее представление об этих инструментах отслеживания, объясняет их использование нами и предоставляет вам различные способы управления взаимодействием с ними для защиты вашей конфиденциальности. Настоящее Уведомление не распространяется на использование ваших Персональных данных какой-либо третьей стороной в целях, не указанных компанией PALL CORPORATION. «Персональные данные» — это любая информация, которая может быть использована для прямой или косвенной идентификации физического лица или которая может быть обоснованно связана с физическим лицом.  Она может включать такие элементы, как имя, адрес, номер телефона, данные кредитной карты, адрес электронной почты, идентификационный номер или другой идентификационный код (даже при отсутствии другой идентифицирующей информации). Дополнительные сведения о том, как мы обрабатываем ваши Персональные данные, см. в нашем Уведомлении о конфиденциальности.

 

ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE И ПОЧЕМУ МЫ ИХ ИСПОЛЬЗУЕМ?

 

Файлы cookie — это небольшие файлы данных, хранящиеся на вашем устройстве с доступом в Интернет, например на компьютере или телефоне. Сегодня они используются на большинстве веб-сайтов. Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он сохраняет в файлах cookie определенные типы информации о вас и использует их в вашем браузере. Впоследствии при возвращении на этот веб-сайт информация, сохраненная в файлах cookie в браузере, будет отправлена обратно на веб-сайт. Файлы cookie широко используются для обеспечения эффективной работы веб-сайтов и предоставления их владельцам информации о сайте.  Они выполняют множество различных функций, например: позволяют перемещаться между страницами, запоминают ваши предпочтения и в целом улучшают взаимодействие с пользователем. 

 

Файлы cookie могут собирать Персональные данные (которые в некоторых юрисдикциях могут включать ваш адрес интернет-протокола (IP-адрес)). 

 

Существуют две основные категории файлов cookie, основанные на взаимосвязи между владельцем файла cookie и веб-сайтом, на котором этот файл находится.

 

 • Собственные файлы cookie: файлы cookie, принадлежащие владельцу веб-сайта, который вы посещаете, и обслуживаемые этим же веб-сайтом.
 • Сторонние файлы cookie: файлы cookie, принадлежащие третьему лицу, которое предоставляет вам эти файлы cookie по запросу владельца веб-сайта.

 

Кроме того, существуют различные типы файлов cookie. Как правило, для большинства веб-сайтов файлы cookie можно разделить на пять типов.

 

 • Необходимые файлы cookie. Необходимы для представления содержимого веб-сайта и любых запрошенных сервисов и не выполняют никаких дополнительных или второстепенных функций. Для этих файлов cookie мы не запрашиваем вашего согласия, но информируем вас об их наличии на наших Сайтах. Мы используем определенные файлы cookie, которые считаются строго необходимыми для обеспечения нормальной работы и безопасности наших Сайтов, а также для предоставления запрашиваемых вами сервисов и продуктов.
 • Эксплуатационные файлы cookie. Предоставляют статистическую информацию и аналитические данные об использовании сайта.
 • Функциональные файлы cookie. Позволяют предоставлять расширенные функциональные возможности и персонализацию, такие как видео и чат. Они могут устанавливаться веб-сайтом или сторонними поставщиками, сервисы которых мы добавили на наши страницы. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, некоторые или все такие дополнительные функции могут работать неправильно.
 • Рекламные или целевые файлы cookie. Используются для персонализации контента. Их также можно использовать для создания профилей. Они часто устанавливаются третьими сторонами.
 • Файлы cookie социальных сетей. Позволяют обмениваться контентом в социальных сетях, таких как Twitter, LinkedIn и YouTube.

 

Наконец, по длительности хранения файлов cookie или времени, в течение которого файлы cookie будут разрешены на вашем устройстве, эти файлы делятся на две категории.

 

 • Сессионные файлы cookie. Существуют, только пока ваш браузер открыт. Они удаляются автоматически после закрытия браузера.
 • Постоянные файлы cookie. Сохраняются и после закрытия браузера. Они могут использоваться веб-сайтом для распознавания вашего компьютера, когда вы снова открываете браузер и просматриваете страницы в Интернете, если вы не удалите их самостоятельно. 

 

Веб-маяки, также известные как пиксели отслеживания, представляют собой небольшие прозрачные изображения, которые помогают нам лучше понять эффективность нашего контента и рекламы, интересы наших посетителей и улучшить взаимодействие с веб-сайтами. Веб-маяки не размещают информации на вашем устройстве, но могут работать вместе с файлами cookie для отслеживания действий пользователей. Вы можете остановить работу некоторых таких веб-маяков, запретив связанные с ними файлы cookie. Веб-маяк по-прежнему может регистрировать анонимное посещение с вашего IP-адреса, но информация из файлов cookie не будет записываться.

 

О НАШИХ ФАЙЛАХ COOKIE

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФАЙЛОВ COOKIE

 

Прямо на нашем Сайте

 

Вы можете настроить или изменить параметры своих файлов cookie в любое время, используя наш инструмент согласия на использование файлов cookie на наших Сайтах.

 

Однако, если вы выберете этот вариант, некоторые блоки наших Сайтов будут работать неправильно. Например, если вы решите приобрести что-либо через один из наших Сайтов или введете пароль для доступа к разделу с ограниченным доступом, вы не сможете сделать это, если Сайт не сможет аутентифицировать вас с помощью файлов cookie.

 

Управление аналитическими файлами cookie

 

Вы можете отказаться от записи вашей анонимной истории просмотров на наших веб-сайтах или в приложениях с помощью аналитических файлов cookie. Мы используем следующих поставщиков таких сервисов. Пройдите по следующим ссылкам, чтобы узнать больше об их политиках в отношении конфиденциальности и о том, как отказаться от их аналитических файлов cookie.

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Управление файлами cookie в популярных браузерах

 

Apple Safari: управление файлами cookie и данными веб-сайта при помощи Safari (apple.com)

 

ПОДРОБНЕЕ О ФАЙЛАХ COOKIE И ДРУГИХ ИНСТРУМЕНТАХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

 

Для получения дополнительной информации о файлах cookie, в том числе о том, как узнать, какие файлы cookie были установлены на вашем устройстве, а также как управлять ими и удалять их, посетите веб-сайт https://www.allaboutcookies.org.  

 

В США вы также можете посетить страницу Инициативы по рекламе в сети Интернет по адресу https://optout.networkadvertising.org или информационный сайт FTC Online Tracking по адресу https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online, чтобы узнать, как отказаться от сторонних целевых файлов cookie на основе интересов.

 

В Европе вы также можете посетить веб-сайт www.youronlinechoices.eu, чтобы сделать свой выбор в отношении определенных файлов cookie.

 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

 

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом Уведомлении или наших методах работы с данными, вы можете написать нам по следующему адресу: 

 

Внимание! Управление по защите персональных данных

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

Кроме того, вы можете написать нам электронное письмо по адресу privacy@pall.com.

 

ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБНОВЛЕНО

 

Время от времени мы можем изменять Уведомление об использовании файлов cookie. Мы уведомим вас о любых существенных изменениях в Уведомлении в соответствии требованиям законодательства. Мы также разместим обновленную копию на нашем веб-сайте. Периодически проверяйте наличие обновлений на нашем веб-сайте.

Português (Brasil)

Read more

Aviso de cookies da Pall Corporation

Data efetiva: October 1, 2022

SOBRE ESTA POLÍTICA

 

Quando você acessa o site de uma PALL CORPORATION ou usa nossos serviços baseados em nuvem ou aplicativos móveis (coletivamente “Sites”), podemos usar uma ou mais ferramentas de acompanhamento, como cookies (sob qualquer forma), tags, web beacons ou pixels (coletivamente “Cookies”). Este Aviso de cookies (“Aviso”) se destina a fornecer uma introdução básica a essas ferramentas de acompanhamento, explicar como as usamos e fornecer diferentes maneiras de gerenciar sua interação com elas para proteger sua privacidade. Este Aviso não se aplica ao uso de seus Dados pessoais por terceiros para fins não solicitados pela PALL CORPORATION.“Dados pessoais” são quaisquer informações que possam ser usadas para identificar direta ou indiretamente um indivíduo ou que se possa razoavelmente esperar que se vinculem a um indivíduo.  Isso pode incluir itens como nome, endereço, número de telefone, dados do cartão de crédito, endereço de e-mail, número de identificação ou outro código de identificação (mesmo na ausência de outras informações de identificação). Para obter mais informações sobre como processamos seus Dados pessoais, consulte nosso Aviso de privacidade.

 

ENTENDENDO OS COOKIES E POR QUE OS UTILIZAMOS

 

Cookies são pequenos arquivos de dados armazenados em seu dispositivo habilitado para Internet, como computador ou telefone, e agora são padrão para a maioria dos sites. Enquanto você acessa um site, os cookies permitem que o site armazene certos tipos de informações sobre você que o site usa em seu navegador. Quando você voltar ao mesmo site mais tarde, as mesmas informações armazenadas por cookies em seu navegador serão enviadas de volta ao site. Os cookies são amplamente utilizados para fazer os sites funcionarem, torná-los mais eficientes e fornecer ao proprietário do site informações sobre o site.  Eles fazem muitos trabalhos diferentes, como permitir que você navegue entre as páginas, lembrar suas preferências e geralmente melhorar a experiência do usuário. 

 

Os cookies podem coletar Dados pessoais (que, em algumas jurisdições, incluem seu endereço de protocolo de Internet (IP)). 

 

Existem duas categorias gerais de cookies com base no relacionamento entre o proprietário do cookie e o site em que o cookie está.

 

 • Cookies primários: cookies do proprietário do site que você está acessando e fornecidos nesse mesmo site.
 • Cookies de terceiros: cookies de propriedade de outra pessoa que não o proprietário do site e a outra pessoa está fornecendo o cookie a você a pedido do proprietário do site

 

Além disso, há vários tipos de cookies. Geralmente, os cookies podem ser agrupados em cinco tipos para a maioria dos sites:

 

 • Cookies necessários: são essenciais para o fornecimento do site e de quaisquer serviços solicitados, não desempenhando nenhuma função adicional ou secundária. Para esses cookies, não pedimos seu consentimento, mas informamos sobre a presença deles em nossos sites. Utilizamos determinados cookies que são considerados “estritamente necessários” para o funcionamento normal e a segurança dos nossos sites, bem como para a prestação dos serviços e produtos que você solicita.
 • Cookies de desempenho: fornecem informações estatísticas e análises sobre o uso do site.
 • Cookies de funcionalidade: permitem o fornecimento de funcionalidades e personalização aprimoradas, como vídeos e bate-papo ao vivo. Eles podem ser definidos pelo site ou por terceiros cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies, algumas ou todas as funções aprimoradas podem não funcionar corretamente.
 • Publicidade/Cookies de direcionamento: são usados para personalizar o conteúdo para você. Eles também podem ser usados para criar perfis. Estes são muitas vezes definidos por terceiros.
 • Cookies de redes sociais: permitem o compartilhamento de conteúdo em canais de mídia social, como Twitter, LinkedIn e YouTube.

 

Por fim, as durações dos cookies ou o tempo em que um cookie está ativado no seu dispositivo é dividido em duas categorias:

 

 • Cookies de sessão: existem apenas enquanto o seu navegador está aberto. Eles são excluídos automaticamente quando você fecha o navegador.
 • Cookies permanentes: permanecem após o fechamento do navegador. Eles podem ser usados pelo site para reconhecer seu computador quando você abre o navegador e navega na Internet novamente, a menos que você tome medidas para excluí-los. 

 

Web beacons, também conhecidos como pixels de acompanhamento, são pequenas imagens transparentes usadas para nos ajudar a entender melhor a eficácia de nosso conteúdo, publicidade e os interesses de nossos visitantes e melhorar a experiência nos sites. Web beacons não colocam informações em seu dispositivo, mas podem funcionar em conjunto com cookies para monitorar a atividade. Você tem a opção de tornar alguns web beacons inutilizáveis rejeitando seus cookies associados. O web beacon ainda pode registrar uma visita anônima do seu endereço IP, mas as informações do cookie não serão registradas.

 

SOBRE NOSSOS COOKIES

CONFIGURAÇÃO DE PREFERÊNCIA DE COOKIES

 

Diretamente em nosso site

 

Você pode configurar ou mudar as preferências de seus cookies a qualquer momento usando a ferramenta de consentimento de cookies em nossos sites.

 

No entanto, algumas partes de nossos sites não funcionarão corretamente se você fizer isso.  Por exemplo, se você comprar algo por meio de um de nossos sites ou inserir uma senha para acessar uma área restrita, não será possível fazê-lo a menos que o site possa autenticar você por meio de cookies.

 

Gerenciando cookies de análise

 

Você pode optar por não manter o anonimato do seu histórico de navegação em nossos sites ou aplicativos registrados por cookies de análise. Usamos os seguintes provedores de serviços e você pode saber mais sobre suas políticas de privacidade e como desativar seus cookies de análise clicando nos seguintes links:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Gerenciar cookies em navegadores populares

 

 

Apple Safari: Gerenciar cookies e dados de sites usando o Safari (apple.com)

 

SAIBA MAIS SOBRE COOKIES E OUTRAS FERRAMENTAS DE ACOMPANHAMENTO

 

Para obter mais informações sobre cookies, incluindo como ver quais cookies foram configurados em seu dispositivo e como gerenciá-los e excluí-los, acessehttps://www.allaboutcookies.org.  

 

Nos EUA, você também pode acessar a página de recusa da Network AdvertisingInitiativehttps://optout.networkadvertising.org ou o site de informações do FTC Online Tracking https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online para saber como desativar cookies de direcionamento com base em interesses de terceiros.

 

Na Europa, você também pode acessar www.youronlinechoices.eu para fazer escolhas sobre determinados cookies.

 

FALE CONOSCO

 

Se você tiver alguma dúvida sobre este Aviso ou sobre nossas práticas de dados, você pode escrever para: 

 

A/C: Escritório de privacidade de dados

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

OU você pode enviar um e-mail para privacy@pall.com.

 

PODEMOS ATUALIZAR ESTE AVISO

 

De tempos em tempos, podemos mudar nosso Aviso de cookies. Notificaremos você sobre quaisquer alterações materiais em nosso Aviso, conforme exigido por lei. Também publicaremos uma cópia atualizada em nosso site. Acesse nosso site periodicamente para ver as atualizações.

Informacja o plikach cookie firmy Pall Corporation

Data wejścia w życie: October 1, 2022

O NINIEJSZEJ POLITYCE

 

Podczas korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej firmy PALL CORPORATION, naszych usług w chmurze lub aplikacji mobilnych (łącznie „Witryny”) możemy używać co najmniej jednego narzędzia śledzącego, takiego jak pliki cookie (w dowolnej formie), tagi, obrazy web beacon lub piksele (łącznie „Pliki cookie”). Niniejsza Informacja o plikach cookie („Informacja”) zawiera podstawowy opis tych narzędzi śledzących, wyjaśnienie, w jaki sposób z nich korzystamy, oraz przedstawienie różnych metod zarządzania interakcjami z nimi przez Użytkownika, który chce chronić swoją prywatność. Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie do celów, które nie są wymagane przez firmę PALL CORPORATION. „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji danej osoby lub co do których można zasadnie przyjąć, że są powiązane z daną osobą.  Mogą to być elementy takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny (nawet w przypadku braku innych informacji identyfikujących). Więcej informacji o sposobach, w jakie przetwarzamy dane osobowe użytkowników, zawiera nasza Polityka prywatności.

 

DEFINICJA PLIKÓW COOKIE I WYJAŚNIENIE, DLACZEGO JE STOSUJEMY

 

Pliki cookie to niewielkie pliki danych przechowywane na urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak komputer lub telefon, które są obecnie standardowo stosowane w większości witryn internetowych. Gdy Użytkownik odwiedza witrynę, pliki cookie pozwalają jej zapisywać pewne informacje o Użytkowniku, które są wykorzystywane przez witrynę w przeglądarce Użytkownika. Gdy Użytkownik powraca później do tej witryny, te same informacje przechowywane przez pliki cookie w przeglądarce są przesyłane z powrotem do witryny. Pliki cookie są powszechnie stosowane w celu umożliwienia działania witryn, usprawnienia ich funkcjonowania oraz dostarczenia właścicielowi witryny informacji na jej temat.  Pełnią one wiele różnych funkcji, na przykład umożliwiają nawigację między stronami, zapamiętują preferencje Użytkownika i ogólnie poprawiają komfort korzystania z witryn. 

 

Pliki cookie mogą zbierać Dane osobowe (które w niektórych jurysdykcjach obejmują adres IP). 

 

Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookie oparte na relacji między właścicielem pliku cookie a witryną internetową, na której znajduje się ten plik.

 

 • Własne pliki cookie: pliki cookie należące do właściciela odwiedzanej witryny i obsługiwane przez tę samą witrynę.
 • Pliki cookie innych firm: pliki cookie należące do innych podmiotów niż właściciel witryny, przy czym te inne podmioty obsługują pliki cookie na prośbę właściciela witryny.

 

Istnieje jeszcze wiele różnych rodzajów plików cookie. W przypadku większości witryn pliki cookie można podzielić na pięć rodzajów:

 

 • Niezbędne pliki cookie: są one wymagane do działania witryny i korzystania z dostępnych w niej usług. Nie pełnią żadnych dodatkowych ani drugorzędnych funkcji. W przypadku tych plików cookie nie prosimy o zgodę Użytkownika, ale informujemy o ich obecności w naszych Witrynach. Używamy pewnych plików cookie, które są uważane za „absolutnie niezbędne” do prawidłowego działania naszych Witryn i zapewnienia ich bezpieczeństwa, a także do dostarczania żądanych przez Użytkownika usług i produktów.
 • Pliki cookie związane z wydajnością: dostarczają informacji statystycznych i analiz dotyczących korzystania z witryny.
 • Funkcjonalne pliki cookie: umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak filmy, czat na żywo czy personalizacja. Mogą być ustawione przez witrynę lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na działanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie rozszerzone funkcje mogą nie działać prawidłowo.
 • Reklamowe/targetujące pliki cookie: służą do personalizacji treści wyświetlanych Użytkownikowi. Mogą być również wykorzystywane do tworzenia profili. Często są ustawiane przez osoby trzecie.
 • Pliki cookie serwisów społecznościowych: te pliki cookie umożliwiają udostępnianie treści w kanałach serwisów społecznościowych, takich jak Twitter, LinkedIn i YouTube.

 

Ostatnim kryterium podziału plików cookie jest ich okres ważności, czyli czas, przez jaki pliki cookie są aktywne na urządzeniu Użytkownika:

 

 • Sesyjne pliki cookie: istnieją tylko wtedy, gdy przeglądarka jest otwarta. Są automatycznie usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie: pozostają na urządzeniu nawet po zamknięciu przeglądarki. Mogą być wykorzystywane przez witrynę do rozpoznawania komputera Użytkownika, gdy ponownie otworzy przeglądarkę i będzie przeglądać treści w Internecie, chyba że podejmie kroki w celu ich usunięcia.

 

Obrazy web beacon, znane również jako piksele śledzące, to niewielkie, przezroczyste obrazy wykorzystywane przez nas do lepszego zrozumienia skuteczności naszych treści i reklam, do poznania zainteresowań użytkowników oraz do zwiększania wygody korzystania z naszych Witryn. Obrazy web beacon nie umieszczają informacji na urządzeniu Użytkownika, ale mogą współpracować z plikami cookie w celu monitorowania aktywności. Użytkownik może wyłączyć niektóre obrazy web beacon, odrzucając powiązane z nimi pliki cookie. W takim przypadku obrazy web beacon będą mogły nadal rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP Użytkownika, ale informacje dotyczące plików cookie nie będą zapisywane.

 

O NASZYCH PLIKACH COOKIE

USTAWIENIA PREFERENCJI DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIE

 

Bezpośrednio w naszej Witrynie

 

Istnieje możliwość ustawienia lub zmiany preferencji dotyczących plików cookie w dowolnym momencie za pomocą narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie w naszych Witrynach.

 

Jednak może to spowodować, że niektóre części naszych Witryn nie będą działać prawidłowo.  Jeśli Użytkownik zdecyduje się na przykład kupić coś za pośrednictwem jednej z naszych Witryn lub wprowadzi hasło, aby uzyskać dostęp do obszaru o ograniczonym dostępie, nie będzie mógł tego zrobić, jeśli Witryna nie będzie w stanie uwierzytelnić go za pomocą plików cookie.

 

Zarządzanie analitycznymi plikami cookie

 

Istnieje możliwość rezygnacji z rejestrowania zanonimizowanej historii przeglądania naszych witryn lub aplikacji przez analityczne pliki cookie. Poniżej publikujemy listę usługodawców, z którymi współpracujemy. Znajdujące się na niej łącza prowadzą do szczegółowych informacji o zasadach dotyczących prywatności stosowanych przez te podmioty oraz o tym, jak zrezygnować z ich analitycznych plików cookie:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Zarządzanie plikami cookie w popularnych przeglądarkach

 

 

Apple Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn za pomocą przeglądarki Safari (apple.com)

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PLIKACH COOKIE I INNYCH NARZĘDZIACH ŚLEDZĄCYCH

 

Więcej informacji o plikach cookie (między innymi o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione na urządzeniu Użytkownika oraz jak nimi zarządzać i je usuwać) można znaleźć pod adresem  https://www.allaboutcookies.org.  

 

Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą również odwiedzić witrynę do rezygnacji Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org lub witrynę informacyjną Federalnej Komisji Handlu (FTC) dotyczącą śledzenia w sieci https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online, aby dowiedzieć się, jak zrezygnować ze służących do targetowania na podstawie zainteresowań plików cookie innych firm.

 

W Europie, aby dokonać wyborów dotyczących niektórych plików cookie, można również odwiedzić stronę www.youronlinechoices.eu.

 

KONTAKT

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji lub naszych sposobów postępowania z danymi należy napisać na adres: 

 

Do wiadomości: Data Privacy Office — Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

Można też wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@pall.com.

 

NINIEJSZA INFORMACJA MOŻE PODLEGAĆ AKTUALIZACJI

 

Informacja o plikach cookie może podlegać okresowym aktualizacjom. O wszelkich istotnych zmianach w treści tej Informacji będziemy powiadamiać zgodnie z wymogami prawa. Zaktualizowaną wersję opublikujemy również w naszej witrynie. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny pod kątem aktualizacji.

Retningslinjer for informasjonskapsler for Pall Corporation

Ikrafttredelsesdato October 1, 2022

OM DENNE ERKLÆRINGEN

 

Når du besøker et av nettstedene til PALL CORPORATION eller bruker de skybaserte tjenestene eller mobilapplikasjonene våre (samlet kalt «nettsteder»), kan vi benytte ett eller flere sporingsverktøy, f.eks. informasjonskapsler (i hvilken som helst form), tagger, web-beacons eller piksler (samlet kalt «Informasjonskapsler»). Disse retningslinjene for informasjonskapsler («retningslinjer») gir deg en grunnleggende innføring i disse sporingsverktøyene, forklarer hvordan vi bruker dem og beskriver forskjellige måter du kan styre hvordan du samhandler med dem på for å ivareta personvernet ditt. Disse retningslinjene gjelder ikke tredjeparters bruk av personopplysningene dine til formål som PALL CORPORATION ikke har bedt om. Med «personopplysninger» menes all informasjon som kan brukes til å identifisere en person direkte eller indirekte, eller som med rimelighet kan forventes å bli knyttet til en person.  Dette kan inkludere elementer som navn, adresse, telefonnummer, kredittkortdetaljer, e-postadresse, ID-nummer eller andre identifikasjonskoder (også ved fravær av annen identifiserende informasjon). Se personvernerklæringen vår for mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

 

HVA INFORMASJONSKAPSLER ER OG HVORFOR VI BRUKER DEM

 

Informasjonskapsler er små datafiler som lagres på en enhet med internettforbindelse, for eksempel datamaskinen eller telefonen din, og er nå standard på de fleste nettsteder. Når du besøker et nettsted, gjør informasjonskapsler at nettstedet kan lagre visse typer informasjon om deg som nettstedet bruker i nettleseren din. Når du kommer tilbake til det samme nettstedet senere, sendes den samme informasjonen som er lagret av informasjonskapsler i nettleseren din, tilbake til nettstedet. Informasjonskapsler er mye brukt for å få nettsteder til å fungere, gjøre nettsteder mer effektive og gi nettstedets eier informasjon om nettstedet.  De utfører mange forskjellige oppgaver, som å la deg navigere mellom sider, huske preferansene dine og forbedre brukeropplevelsen din generelt. 

 

Informasjonskapsler kan samle inn personopplysninger (som i noen jurisdiksjoner vil inkludere IP-adressen din). 

 

Informasjonskapsler kan deles i to generelle kategorier basert på forholdet mellom eieren av informasjonskapselen og nettstedet informasjonskapselen befinner seg på.

 

 • Førsteparts informasjonskapsler: Informasjonskapsler som eies av den som eier nettstedet du besøker og leveres av det samme nettstedet.
 • Tredjeparts informasjonskapsler: Informasjonskapsler som eies av noen andre enn eieren av nettstedet, og den andre personen leverer informasjonskapselen til deg på forespørsel fra eieren av nettstedet.

 

I tillegg finnes det en rekke typer informasjonskapsler. Generelt kan informasjonskapsler grupperes i fem typer for de fleste nettsteder:

 

 • Nødvendige informasjonskapsler: Disse er avgjørende for å tilby nettstedet og eventuelle forespurte tjenester og har ingen tilleggs- eller sekundærfunksjon. For disse informasjonskapslene ber vi ikke om samtykke fra deg, men vi informerer deg om at de finnes på nettstedene våre. Vi bruker visse informasjonskapsler som anses som «strengt nødvendige» for nettstedenes vanlige drift og sikkerhet, samt for levering av tjenestene og produktene du ber om.
 • Informasjonskapsler for ytelse: Disse gir statistisk informasjon og analysedata om bruk av nettstedet.
 • Informasjonskapsler for funksjonalitet: Disse gjør det mulig å tilby bedre funksjonalitet og tilpasning, for eksempel videoer og live chat. De kan stilles inn av nettstedet eller av tredjepartsleverandører som har levert tjenester som vi har lagt til på sidene våre. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det hende at noen eller alle de forbedrede funksjonene ikke fungerer som de skal.
 • Informasjonskapsler for reklame/persontilpasning: Disse brukes til å tilpasse innhold til deg. De kan også brukes til å lage profiler. Disse er ofte stilt inn av tredjeparter.
 • Informasjonskapsler for sosiale medier: Disse informasjonskapslene tillater deling av innhold på sosiale medier, som Twitter, LinkedIn og YouTube.

 

Videre finnes det to kategorier for informasjonskapselens varighet eller hvor lenge en informasjonskapsel er aktivert på enheten din:

 

 • Øktbasert informasjonskapsler: Disse eksisterer bare så lenge nettleseren din er åpen. De slettes automatisk når du lukker nettleseren.
 • Permanente informasjonskapsler: Disse blir ikke borte når du lukker nettleseren. De kan brukes av nettstedet til å gjenkjenne datamaskinen din når du åpner nettleseren og surfer på internett igjen, med mindre du tar skritt for å slette dem.

 

Web-beacons, også kjent som sporingspiksler, er små og gjennomsiktige bilder som brukes for å gi oss bedre innsikt i hvor effektivt innholdet og reklamen vår er, hvilke interesser besøkende har og hvordan vi kan forbedre opplevelsen på nettstedene. Web-beacons plasserer ikke informasjon på enheten din, men kan fungere sammen med informasjonskapsler for å overvåke aktivitet. Du har mulighet til å gjøre enkelte web-beacons ubrukelige ved å avvise de tilknyttede informasjonskapslene. Web-beaconet kan fortsatt registrere et anonymt besøk fra IP-adressen din, men informasjon fra informasjonskapselen vil ikke bli registrert.

 

OM INFORMASJONSKAPSLENE VÅRE

INNSTILLINGER FOR INFORMASJONSKAPSLER

 

Direkte på nettstedet vårt

 

Du kan konfigurere eller endre innstillingene for informasjonskapsler når som helst ved å bruke vårt samtykkeverktøy for informasjonskapsler på nettstedene våre.

 

Noen deler av nettstedene våre vil imidlertid ikke fungere som de skal hvis du velger å gjøre det. Hvis du for eksempel velger å kjøpe noe på et av nettstedene våre eller oppgi et passord for å få tilgang til et begrenset område, vil du ikke kunne gjøre dette med mindre nettstedet kan autentisere deg via informasjonskapsler.

 

Administrere analytiske informasjonskapsler

 

Det kan være mulig å velge bort at analytiske informasjonskapsler skal registrere den anonymiserte nettleserhistorikken du har hatt på nettstedene eller applikasjonene våre. Vi bruker følgende tjenesteleverandører, og du kan finne ut mer om personvernerklæringene deres og hvordan du velger bort analytiske informasjonskapsler ved å klikke på følgende koblinger:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Administrere informasjonskapsler i populære nettlesere

 

 

Apple Safari: Bruke Safari til å administrere informasjonskapsler og nettstedsdata (apple.com)

 

FINN UT MER OM INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSVERKTØY

 

På siden https://www.allaboutcookies.org finner du mer informasjon om informasjonskapsler, inkludert hvordan du finner ut hvilke som finnes på enheten og hvordan du behandler og sletter dem.  

 

I USA kan du i tillegg besøke avmeldingssiden til Network Advertising Initiatives på https://optout.networkadvertising.org eller nettstedet til FTC Online Tracking https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online for å finne ut hvordan du velger bort tredjeparters interessebaserte og målrettede informasjonskapsler.

 

I Europa kan du også besøke www.youronlinechoices.eu for å gjøre valg om visse informasjonskapsler.

 

KONTAKT OSS

 

Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene eller personvernpraksisen vår, kan du skrive til oss på: 

 

Til: Personvernombudet

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

Alternativt kan du sende oss en e-post på privacy@pall.com.

 

DISSE RETNINGSLINJENE KAN BLI OPPDATERT

 

Fra tid til annen kan vi endre retningslinjene for informasjonskapsler. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i retningslinjene slik loven krever. Vi vil også legge ut en oppdatert versjon på nettstedet vårt. Sjekk nettstedet jevnlig for oppdateringer.

„Pall Corporation“ pranešimas apie slapukus

Įsigaliojimo data: October 1, 2022

APIE ŠIĄ POLITIKĄ

 

Kai lankotės „PALL CORPORATION“ svetainėje ir naudojatės mūsų debesijos paslaugomis arba mobiliosiomis programomis (toliau bendrai – svetainės), galime naudoti vieną ar daugiau sekimo įrankių, pvz., slapukus (bet kokia forma), žymes, žiniatinklio signalus ar pikselius (toliau bendrai – slapukai). Šis pranešimas apie slapukus (toliau – Pranešimas) pateikiamas siekiant supažindinti jus su šiais sekimo įrankiais ir paaiškinti, kaip juos naudojame ir kaip galite įvairiais būdais valdyti sąveiką su jais, kad apsaugotumėte savo privatumą. Šis Pranešimas netaikomas atvejams, kai trečioji šalis naudoja jūsų asmens duomenis kitais nei „PALL CORPORATION“ nurodytais tikslais. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kurią naudojant galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybę arba kurią galima pagrįstai susieti su asmeniu.  Tai gali apimti tokius elementus kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, kredito kortelės duomenys, el. pašto adresas, ID numeris ar kitas identifikavimo kodas (net jei nėra kitos identifikuojančios informacijos). Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, peržiūrėkite mūsų Privatumo pranešimą.

 

KAS YRA SLAPUKAI IR KODĖL JUOS NAUDOJAME

 

Slapukai yra nedideli duomenų failai, saugomi jūsų įrenginyje, prijungtame prie interneto, pvz., kompiuteryje arba telefone. Šiais laikais slapukai paprastai naudojami daugumoje svetainių. Kai lankotės svetainėje, slapukai leidžia svetainei saugoti tam tikros rūšies informaciją apie jus, kurią svetainė naudoja jūsų naršyklėje. Kai vėliau grįšite į tą pačią svetainę, ta pati informacija, kurią jūsų naršyklėje saugo slapukai, siunčiama atgal į svetainę. Slapukai plačiai naudojami, kad svetainės galėtų veikti arba veiktų efektyviau ir kad būtų galima pateikti svetainės savininkui informacijos apie svetainę.  Jie atlieka daugybę skirtingų funkcijų, pavyzdžiui, leidžia jums naršyti puslapius, įsimena jūsų nuostatas ir apskritai padeda pagerinti naudotojo patirtį. 

 

Slapukai gali rinkti asmens duomenis (kurie kai kuriose jurisdikcijose apima jūsų interneto protokolo (IP) adresą). 

 

Yra dvi bendros slapukų kategorijos, pagrįstos ryšiu tarp slapuko savininko ir svetainės, kurioje yra slapukas.

 

 • Pirmosios šalies slapukai: tai yra svetainės, kurioje lankotės, savininkui priklausantys slapukai, kuriuos teikia ta pati svetainė.
 • Trečiosios šalies slapukai: tai yra slapukai, priklausantys ne svetainės savininkui, o kitam asmeniui, kuris teikia slapuką svetainės savininko prašymu.

 

Be to, yra įvairių tipų slapukų. Daugumoje svetainių naudojamus slapukus galima suskirstyti į toliau nurodytus penkis tipus.

 

 • Būtini slapukai: jie yra būtini norint teikti svetainę ir visas pageidaujamas paslaugas, jie neatlieka jokios papildomos ar antrinės funkcijos. Mes neprašome jūsų sutikimo naudoti šiuos slapukus, bet savo svetainėse informuojame apie jų buvimą. Naudojame tam tikrus slapukus, kurie yra būtini, kad mūsų svetainės galėtų veikti įprastai bei būtų saugios ir kad galėtume teikti jūsų pageidaujamas paslaugas ir produktus.
 • Našumo slapukai: jie teikia statistinę ir analitinę informaciją apie naudojimąsi svetaine.
 • Funkciniai slapukai: jie leidžia teikti patobulintas funkcijas ir suasmeninti turinį, pvz., pateikti vaizdo įrašus ir tiesioginio pokalbio funkciją. Juos gali nustatyti svetainė arba paslaugas teikiančios trečiosios šalys, kurių paslaugas įtraukėme į savo puslapius. Jei neleisite naudoti šių slapukų, kai kurios arba visos patobulintos funkcijos gali tinkamai neveikti.
 • Reklamos / taikymo slapukai: jie naudojami jums pateikiamam turiniui suasmeninti. Jie taip pat gali būti naudojami profiliams kurti. Šiuos slapukus dažnai nustato trečiosios šalys.
 • Socialinės medijos slapukai: šie slapukai leidžia bendrinti turinį socialinės medijos kanaluose, pvz., „Twitter“, „LinkedIn“ ir „YouTube“.

 

Be to, slapukai yra skirstomi į dvi kategorijas pagal slapuko trukmę, t. y. slapuko naudojimo jūsų įrenginyje trukmę.

 

 • Seanso slapukai: jie egzistuoja tol, kol atidaryta naršyklė. Jie automatiškai pašalinami uždarius naršyklę.
 • Ilgalaikiai slapukai: jie išlieka uždarius naršyklę. Svetainė gali juos naudoti, kad atpažintų jūsų kompiuterį, kai atidarote naršyklę ir vėl naršote internete, nebent juos pašalinsite.

 

Žiniatinklio signalai, taip pat vadinami sekimo pikseliais, yra maži skaidrūs vaizdai, naudojami siekiant padėti mums geriau suprasti turinio ir reklamos efektyvumą bei lankytojų pomėgius ir pagerinti naudojimąsi svetainėmis. Žiniatinklio signalai nesaugo informacijos jūsų įrenginyje, bet jie gali veikti kartu su slapukais, kad būtų galima stebėti veiklą. Jūs turite galimybę išjungti kai kurių žiniatinklio signalų naudojimą, atmesdami su jais susijusius slapukus. Žiniatinklio signalas vis tiek gali įrašyti anoniminį apsilankymą iš jūsų IP adreso, bet slapukų informacija nebus įrašyta.

 

APIE MŪSŲ SLAPUKUS

SLAPUKŲ NUOSTATŲ NUSTATYMAS

 

Nustatymas tiesiogiai mūsų svetainėje

 

Galite bet kada nustatyti arba pakeisti savo slapukų nuostatas, naudodami sutikimo naudoti slapukus įrankį mūsų svetainėse.

 

Tačiau, jei nuspręsite tai padaryti, kai kurios mūsų svetainių dalys neveiks tinkamai. Pavyzdžiui, jei norėsite ką nors nusipirkti vienoje iš mūsų svetainių arba įvesite slaptažodį, kad pasiektumėte ribotos prieigos sritį, negalėsite to padaryti, nebent svetainė galės jus autentifikuoti naudodama slapukus.

 

Analizės slapukų tvarkymas

 

Galite turėti galimybę atsisakyti anonimintos naršymo istorijos, kuri įrašoma mūsų svetainėse ar programose naudojant analizės slapukus. Naudojamės toliau nurodytų paslaugų teikėjų paslaugomis. Jei norite sužinoti daugiau apie jų privatumo politiką ir kaip atsisakyti jų analizės slapukų, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas.

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

Slapukų tvarkymas populiariose naršyklėse

 

 

Apple Safari: „Slapukų ir svetainės duomenų tvarkymas naudojant „Safari“ (apple.com)

 

SUŽINOKITE DAUGIAU APIE SLAPUKUS IR KITUS SEKIMO ĮRANKIUS

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, įskaitant tai, kaip sužinoti, kokie slapukai buvo nustatyti jūsų įrenginyje ir kaip juos tvarkyti bei pašalinti, apsilankykite adresu  https://www.allaboutcookies.org.  

 

JAV taip pat galite apsilankyti „Network Advertising Initiative“ atsisakymo puslapyje https://optout.networkadvertising.org arba informacinėje Federalinės prekybos komisijos (angl. „Federal Trade Commission“, FTC) svetainėje apie sekimą internete https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online, jei norite sužinoti, kaip atsisakyti trečiosios šalies, taikymo pagal pomėgius slapukų.

 

Europoje taip pat galite apsilankyti adresu www.youronlinechoices.eu ir priimti sprendimus dėl tam tikrų slapukų.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

 

Jei turite klausimų dėl šio Pranešimo ar mūsų duomenų tvarkymo praktikos, parašykite mums šiuo adresu: 

 

Skirta: Duomenų privatumo reikalų biuras

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

Taip pat galite kreiptis el. pašto adresu privacy@pall.com.

 

GALIME ATNAUJINTI ŠĮ PRANEŠIMĄ

 

Kartkartėmis galime pakeisti Pranešimą apie slapukus. Informuosime jus apie bet kokius esminius mūsų Pranešimo pakeitimus, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Taip pat savo svetainėje paskelbsime atnaujintą turinio kopiją. Reguliariai tikrinkite mūsų svetainę, ar nėra atnaujintos informacijos.

Pall Corporation 쿠키 고지 사항

발효일 October 1, 2022

정책 소개

 

PALL CORPORATION 웹사이트를 방문하거나 당사의 클라우드 기반 서비스 또는 모바일 애플리케이션(총칭하여 '사이트')을 사용할 때 당사는 모든 형태의 쿠키, 태그, 웹 비콘 또는 픽셀(통칭 '쿠키') 등 하나 이상의 추적 도구를 사용할 수 있습니다. 이 쿠키 고지 사항('고지 사항')은 이러한 추적 도구에 관한 기본적인 정보를 소개하고, 사용 방법을 설명하며, 도구와의 상호 작용을 관리할 수 있는 다양한 방법을 제공하여 개인정보를 보호할 수 있도록 합니다. 이 고지 사항은 PALL CORPORATION 에서 요구하지 않은 목적으로 제삼자가 귀하의 개인 데이터를 사용하는 데 적용되지 않습니다. '개인 데이터'는 개인을 직접 또는 간접적으로 식별하는 데 사용할 수 있거나 해당 개인에 관한 것임을 합리적으로 기대할 수 있는 모든 정보에 해당합니다.  여기에는 이름, 주소, 전화번호, 신용카드 정보, 이메일 주소, 주민등록번호 또는 기타 식별 코드(다른 식별 정보가 없는 경우에도 해당) 등이 포함될 수 있습니다. 당사가 귀하의 개인 데이터를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 개인정보 처리방침을 검토하십시오.

 

쿠키의 개념과 보관 이유

 

쿠키는 컴퓨터나 휴대폰 등 인터넷을 사용할 수 있는 장치에 저장되는 작은 데이터 파일이며 현재 대부분의 웹사이트의 표준입니다. 귀하가 웹사이트를 방문하는 동안 웹사이트는 쿠키를 사용하여 귀하의 브라우저에서 사용하는 특정 유형의 정보를 저장합니다. 동일한 웹사이트를 다시 방문하는 경우, 브라우저에서 쿠키를 사용하여 저장한 동일한 정보가 웹사이트로 전송됩니다. 쿠키는 웹사이트를 작동시키고, 더 효율적으로 작동하도록 지원하며, 웹사이트 소유자에게 사이트에 관한 정보를 제공하기 위해 널리 사용됩니다.  페이지 간 탐색, 기본 설정 기억, 전반적인 사용자 경험 개선과 같은 다양한 작업을 수행합니다. 

 

쿠키는 개인 데이터(일부 관할권에서는 인터넷 프로토콜(IP) 주소를 포함함)를 수집할 수 있습니다. 

 

쿠키에는 쿠키 소유자와 쿠키를 보유한 웹 사이트의 관계에 따라 두 가지 일반적인 범주가 있습니다.

 

 • 자사 쿠키: 귀하가 방문하는 웹사이트 소유자가 소유하고 동일한 웹사이트에서 제공하는 쿠키입니다.
 • 제삼자 쿠키: 웹사이트 소유자가 아닌 다른 사람이 소유하고 다른 사람이 웹사이트 소유자의 요청에 따라 귀하에게 쿠키를 제공하는 경우의 쿠키

 

이 외에도 다양한 유형의 쿠키가 있습니다. 일반적으로 쿠키는 대부분의 웹사이트에서 5가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

 

 • 필수 쿠키: 사이트 및 요청된 서비스 제공에 필수적이며 추가 또는 보조 기능을 수행하지 않습니다. 당사는 이러한 쿠키에 대해 귀하의 동의를 구하지 않지만 당사 사이트에 쿠키가 존재함을 알려드립니다. 당사는 귀하가 요청한 서비스 및 제품의 제공은 물론 당사 사이트의 정기적인 운영과 보안을 위해 '엄격히 필요한' 것으로 간주되는 특정 쿠키를 사용합니다.
 • 퍼포먼스 쿠키: 사이트 사용에 대한 통계 정보 및 분석을 제공합니다.
 • 기능 쿠키: 이를 통해 비디오 및 라이브 채팅 등 향상된 기능과 맞춤 설정을 제공할 수 있습니다. 웹사이트 또는 당사 페이지에 서비스를 추가한 제3 제공업체에서 설정할 수 있습니다. 이러한 쿠키를 허용하지 않는 경우, 일부 또는 모든 고급 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
 • 광고/타겟팅 쿠키: 콘텐츠를 맞춤 설정하는 데 사용됩니다. 프로필을 만드는 데 사용할 수도 있습니다. 이 쿠키는 보통 제삼자가 설정합니다.
 • 소셜 미디어 쿠키: 이 쿠키를 사용하면 Twitter, LinkedIn 및 YouTube 등 소셜 미디어 채널에서 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.

 

마지막으로 쿠키 지속 기간 또는 장치에서 쿠키가 활성화된 시간은 두 가지로 구분됩니다.

 

 • 세션 쿠키: 이 쿠키는 브라우저가 열려 있는 동안에만 존재합니다. 브라우저를 종료하면 자동으로 삭제됩니다.
 • 영구 쿠키: 이 쿠키는 브라우저를 종료한 후에도 유지됩니다. 삭제 조치를 하지 않는 한 브라우저를 열고 인터넷을 다시 검색할 때 컴퓨터를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 

 

추적 픽셀이라고도 하는 웹 비콘은 콘텐츠 및 광고의 효과, 방문자의 관심사를 더 잘 이해하고 웹사이트 경험을 개선하는 데 사용되는 작고 투명한 이미지입니다. 웹 비콘은 장치에 정보를 저장하지 않지만 쿠키와 함께 작동하여 활동을 모니터링할 수 있습니다. 관련 쿠키를 거부하여 일부 웹 비콘을 사용할 수 없도록 렌더링할 수 있는 옵션이 있습니다. 웹 비콘은 귀하의 IP 주소로 된 익명의 방문을 기록할 수 있지만 쿠키 정보는 기록되지 않습니다.

 

쿠키 정보

쿠키 기본 설정

 

당사 사이트에서 직접 설정

 

당사 사이트 서 쿠키 동의 도구를 사용하여 언제든지 쿠키 기본 설정을 설정하거나 변경할 수 있습니다. 

 

그러나 이 경우 당사 사이트의 일부가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 귀하가 당사 사이트에서 구매하거나 제한된 영역에 액세스하기 위해 비밀번호를 입력한 경우 사이트에서 쿠키를 통해 사용자를 인증할 수 없는 경우 이 작업을 수행할 수 없습니다.

 

분석 쿠키 관리

 

분석 쿠키로 기록되는 당사 웹사이트 또는 애플리케이션 내에서 익명 검색 기록을 중단하도록 선택할 수 있습니다. 당사는 다음 서비스 제공업체를 사용하며 귀하는 다음 링크를 클릭하여 해당 서비스 제공업체의 개인정보 보호정책 및 분석 쿠키를 선택 해제하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

 

어도비 애널리틱스

 

 

구글 애널리틱스

 

 

대중적인 브라우저에서 쿠키 관리

 

 

애플 사파리: 사파리(apple.com)를 사용하여 쿠키 및 웹사이트 데이터 관리

 

쿠키 및 다른 추적 도구에 대해 자세히 알아보기

 

장치에 설정된 쿠키를 확인하고, 관리 및 삭제하는 방법을 비롯하여 쿠키에 대한 자세한 내용을 보려면 https://www.allaboutcookies.org를 방문하십시오.  

 

미국에서는 Network Advertising Initiative의 옵트아웃 페이지(https://optout.networkadvertising.org) 또는 FTC 온라인 추적 정보 사이트(https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online)를 방문하여 제삼자의 관 기반 타겟팅 쿠키를 선택 해제하는 방법을 알아볼 수도 있습니다.

 

유럽에서는 www.youronlinechoices.eu를 방문하여 특정 쿠키를 선택할 수도 있습니다.

 

문의하기

 

이 고지 사항 또는 데이터 관련 사례에 대해 문의 사항이 있는 경우 다음 주소로 해당 내용을 보내주십시오.

 

수신: 데이터 개인정보 보호 담당실

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

또는 privacy@pall.com 로 이메일을 보내주십시오. 

 

이 고지 사항은 업데이트될 수 있습니다.

 

당사는 쿠키 고지 사항을 변경할 수 있습니다. 당사는 고지 사항에 대한 중요한 변경 사항은 법률에 따라 안내해 드립니다. 당사는 변경된 고지 사항 사본을 웹사이트에 게시할 수도 있습니다. 당사 사이트를 주기적으로 방문하여 업데이트를 확인하시기 바랍니다.

Pall CorporationのCookieに関する通知

発効日October 1, 2022

このポリシーについて

 

お客様がPALL CORPORATIONのウェブサイトにアクセスするときや、クラウドベースのサービス、またはモバイルアプリケーション(総称して「サイト」)を使用する場合、当社ではcookie(任意の形式)、タグ、Webビーコン、ピクセル(総称して「Cookie」)などの1つ以上の追跡ツールを使用する場合があります。このCookieに関する通知(以下、「通知」)は、これらの追跡ツールの基本的な概要を提供し、それらの使用方法を説明し、プライバシーを保護するためにそれらとの対話を管理するさまざまな方法を提供することを目的としています。この通知は、第三者がお客様の個人データをPALL CORPORATION から依頼されていない目的で使用することには適用されません。「個人データ」とは、個人を直接的または間接的に特定するために使用できる情報、または個人にリンクすることが合理的に期待できる情報のことです。これには、名前、住所、電話番号、クレジットカードの詳細、電子メールアドレス、ID番号、その他の識別コード(他の識別情報がない場合も含む)などの項目が含まれます。当社がお客様の個人データを処理する方法の詳細については、プライバシーに関する通知をご確認ください。

 

Cookieとその使用理由を理解する

 

Cookieは、コンピューターや電話などのインターネット対応デバイスに保存される小さなデータファイルであり、現在ほとんどのWebサイトで標準となっています。お客様がWebサイトにアクセスしている間に、Cookieによって、Webサイトはお客様のブラウザーに、サイトが使用するお客様に関する特定の種類の情報を保存することができます。後で同じWebサイトに戻ると、Cookieによってブラウザーに保存されている同じ情報がWebサイトに返送されます。Cookieは、Webサイトを機能させるため、Webサイトをより効率的に機能させるため、およびWebサイトの所有者にサイトに関する情報を提供するために、広く使用されています。Cookieは、お客様がページ間を移動できるようにしたり、お客様のプリファレンスを記憶したり、ユーザーエクスペリエンスを全体的に向上させたりするなど、さまざまな役割を果たします。 

 

Cookieは、個人データ(一部の法域では、これにはインターネットプロトコル(IP)アドレスが含まれます)を収集する場合があります。 

 

Cookieの所有者と、そのCookieが存在するWebサイトとの関係に基づいて、Cookieには2つの一般的なカテゴリがあります。

 

 • ファーストパーティCookie: アクセスしているWebサイトの所有者が所有し、同じWebサイトによって提供されるCookie。
 • サードパーティCookie: Webサイトの所有者以外の誰かが所有し、他の人がWebサイトの所有者の要求に応じて提供しているCookie。

 

さらに、さまざまなタイプのCookieがあります。一般に、ほとんどのWebサイトのCookieは次の5つのタイプにグループ化できます。

 

 •  
 • 不可欠なCookie: これらは、サイトおよび要求されたサービスの提供に不可欠であり、追加または二次的な機能は実行しません。これらのCookieについては、お客様の同意を求めることはありませんが、当社のサイトにCookieが存在することをお知らせします。当社は、当社サイトの定常的な運用とセキュリティ、およびお客様が要求するサービスと製品の提供のために「厳密に必要」と見なされる特定のCookieを使用します。 
 • パフォーマンスCookie: これらはサイトの使用状況に関する統計情報と分析を提供します。
 • 機能性Cookie: これらは、ビデオやライブチャットなどの拡張機能とパーソナライズの提供を可能にします。それらは、Webサイトによって、または当社が当社のページに追加したサードパーティサービスのプロバイダーによって設定される場合があります。これらのCookieを許可しない場合、一部またはすべての拡張機能が正しく機能しない可能性があります。
 • 広告 / ターゲティングCookie: これらはコンテンツをパーソナライズするために使用されます。また、プロファイルの作成にも使用できます。これらは多くの場合、サードパーティによって設定されます。
 • ソーシャルメディアCookie: これらのCookieは、Twitter、LinkedIn、YouTubeなどのソーシャルメディアチャネルでコンテンツを共有できるようにします。

 

最後に、Cookieの存続期間、つまりデバイスでCookieが有効となる時間の長さは、次の2つのカテゴリに分けられます。

 • セッションCookie: これらはブラウザーが開いている間のみ存在します。これらは、ブラウザーを閉じると自動的に削除されます。
 • 永続的なCookie: これらは、ブラウザーを閉じた後も存続します。お客様がそれらを削除する手順を実行しない限り、お客様がブラウザーを開いてインターネットを再度閲覧するときにWebサイトはそれらのCookieを使用してお客様のコンピューターを認識することができます。

 

トラッキングピクセルとも呼ばれるWebビーコンは、コンテンツと広告の有効性と、訪問者の関心をよりよく理解し、Webサイトでのエクスペリエンスを向上させるために使用される小さな透明の画像です。Webビーコンはデバイスに情報を残しませんが、Cookieと連携してアクティビティを監視する場合があります。お客様は関連するCookieを拒否することにより、一部のWebビーコンを使用できなくすることもできます。Webビーコンはお客様のIPアドレスからの匿名アクセスを引き続き記録する場合がありますが、Cookie情報は記録されません。

 

当社のCookieについて

Cookieプリファレンスの設定

 

当社のサイトで直接設定

 

当社のサイトおよびにある当社のCookie同意ツールを使用して、いつでもCookieプリファレンスをセットアップまたは変更できます。 

 

ただし、お客様がそうすることを選択した場合、当社のサイトの一部は正しく機能しません。たとえば、当社のサイトの1つを通じて何かを購入したり、パスワードを入力して制限されたエリアにアクセスしたりしようとしても、サイトがCookieを介してお客様を認証できないと、それを行うことはできません。

 

分析Cookieの管理

 

お客様は、分析Cookieによる当社のWebサイトまたはアプリケーション内でのお客様の匿名閲覧履歴の記録をオプトアウトできる場合があります。当社は以下のサービスプロバイダーを使用しており、以下のリンクをクリックすることで、それらのプロバイダーのプライバシーポリシーと、それらのプロバイダーの分析Cookieをオプトアウトする方法を詳しく知ることができます。

 

Adobe Analytics

 

 

Googleアナリティクス

 

 

よく使用されているブラウザーでのCookieの管理

 

 

Apple Safari: Safari(apple.com)を使用してCookieとWebサイトデータを管理する

 

Cookieやその他の追跡ツールについて詳しく知る

 

デバイスで設定されているCookieの確認方法や、Cookieを管理および削除する方法など、Cookieの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。https://www.allaboutcookies.org 。  

 

米国のお客様の場合は、Network Advertising Initiativeのオプトアウトのページ(https://optout.networkadvertising.org)またはFTCのオンライン追跡の情報のサイト(https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online)にアクセスして、サードパーティの興味・関心に基づくターゲティングCookieをオプトアウトする方法を学ぶこともできます。

 

ヨーロッパのお客様は、www.youronlinechoices.eu にアクセスして、特定のCookieに関する選択を行うこともできます。

 

問い合わせ先

 

本通知または当社のデータ慣行についてご質問がある場合は、次の宛先にご連絡ください。 

 

Attn: データプライバシーオフィス

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

または、privacy@pall.com にメールでお問い合わせください。 

 

この通知は更新される場合があります

 

Cookie通知は随時変更される可能性があります。法律の要求に従い、通知内容に重要な変更があった場合は通知します。また、更新されたコピーを当社のWebサイトに掲載します。定期的に当社のサイトをチェックし、更新を確認してください。

Chinese (Hong kong)

Read more

Pall Corporation Cookie 聲明

生效日期 October 1, 2022

關於本政策

 

當您瀏覽 PALL CORPORATION 的網站、使用我們的雲端服務或流動應用程式(統稱「網站」)時,我們可能會使用一種或多種追蹤工具,例如 Cookie(任何形式)、標籤、網絡信標或像素(統稱「Cookie」)。本 Cookie 聲明(「聲明」)旨在為您提供這些追蹤工具的基本介紹,說明我們如何使用這些工具,並為您提供不同的方式來管理與這些工具的互動,以保護您的私隱。本聲明不適用於任何第三方出於 PALL CORPORATION 未有要求的目的使用您個人資料的情況。「個人資料」是指任何可用於直接或間接識別個人身分的資訊,或按照合理預期可與個人關連的資訊。個人資料可能包括姓名、地址、電話號碼、信用卡詳細資料、電郵地址、身分證號碼或其他識別碼(即使沒有其他識別資訊)。如需更多有關我們如何處理您個人資料的資訊,請查看我們的私隱聲明。

 

了解 COOKIE 及其用途

 

Cookie 儲存在您具有網絡連線功能的裝置(例如您的電腦或手機)上,是一種小型資料檔案。大多數網站現時均設有 Cookie。當您瀏覽網站時,Cookie 允許網站在瀏覽器中儲存關於您的某些資訊類型,以供該網站使用。當您之後再次瀏覽該網站時,瀏覽器中由 Cookie 儲存的這些資訊會傳回該網站。Cookie 受到廣泛使用,以支援網站正常運作、提高其運作效率,並為網站擁有者提供與其網站相關的資訊。Cookie 有許多不同的用處,例如讓您導覽不同頁面、記住您的偏好,普遍能改善您用戶體驗。 

 

Cookie 可能會收集個人資料(在某些司法管轄區,這些資料包括您的網際網絡協定 (IP) 位址)。 

 

根據 Cookie 擁有者和 Cookie 所在網站之間的關係,Cookie 一般可分為兩個類別。

 

 • 第一方 Cookie:這類 Cookie 由您正在瀏覽的網站擁有者擁有,並由該網站提供。
 • 第三方 Cookie:這類 Cookie 由網站擁有者以外的其他方擁有 ,並由此其他方應網站擁有者的要求為您提供。

 

此外,Cookie 還可分為各種類型。一般來說,大多數網站的 Cookie 可分為五種類型:

 

 • 必要 Cookie:這是提供網站和任何要求的服務所必需的 Cookie,並且沒有任何額外或次要功能。對於這些 Cookie,我們不會徵求您的同意,但我們會告知您這些 Cookie 存在於我們的網站上。我們使用某些被視為「絕對必要」的 Cookie,以確保網站的正常運作和安全,以及提供您要求的服務和產品。 
 • 效能型 Cookie:這些 Cookie 提供有關網站使用情況的統計資訊和分析。
 • 功能型 Cookie:這些 Cookie 支援提供進階功能和個人化內容,例如影片和即時聊天,可能由網站或第三方供應商設定,這些第三方供應商提供我們在網頁上所新增的服務。如果您禁用這些 Cookie,則部分或所有進階功能可能無法正常運作。
 • 廣告/目標型 Cookie:這些 Cookie 用於向您提供個人化內容,還可用於建立個人檔案,通常由第三方設定。
 • 社交媒體型 Cookie:這些 Cookie 支援您在社交媒體渠道(例如 Twitter、LinkedIn 和 YouTube)上分享內容。

 

最後,Cookie 使用期限或 Cookie 在您裝置上啟用的時間長度可分為兩類:

 

 • 工作階段型 Cookie:這些 Cookie 僅在您的瀏覽器開啟時存在,瀏覽器關閉後即會自動刪除。
 • 永久型 Cookie:這些 Cookie 在您的瀏覽器關閉後仍然存在。當您開啟瀏覽器並再次瀏覽網絡時,網站可以使用這些 Cookie 來識別您的電腦,除非您採取行動將其刪除。

 

網絡信標也稱為追蹤像素,是一種小型透明圖像,有助我們更了解我們內容和廣告的成效以及瀏覽者的興趣喜好,並可協助改善網站體驗。網絡信標不會在您的裝置上新增資訊,但可能會配合 Cookie 用於監察活動。您可以透過拒絕相關的 Cookie 來令部分網絡信標無法使用。網絡信標可能仍會記錄來自您 IP 位址的匿名瀏覽,但不會記錄 Cookie 資訊。

 

關於我們的 COOKIE

設定 COOKIE 偏好

 

直接在我們的網站上設定

 

如要設定或更改您的 Cookie 偏好,您可以隨時透過使用我們網站上的 Cookie 同意工具或前往.

 

不過,若您選擇這樣做,我們網站的部分服務將無法正常運作。例如,如果您選擇透過我們的網站購買商品或輸入密碼以存取受限區域,除非網站可以透過 Cookie 驗證您的身分,否則您將無法完成這些操作。

 

管理分析型 Cookie

您或可選擇禁止分析型 Cookie 記錄您在我們的網站或應用程式中的匿名瀏覽記錄。以下為我們使用的服務供應商,您可以點擊以下連結,進一步了解他們的私隱政策以及選擇禁用其分析型 Cookie 的方式:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics

 

 

在常用瀏覽器中管理 Cookie

 

 

Apple Safari使用 Safari 管理 Cookie 和網站資料 (apple.com)

 

進一步了解 COOKIE 和其他追蹤工具

 

如需有關 Cookie 的更多資訊,包括如何查看您的裝置上設定了哪些 Cookie,以及其管理和刪除方式,請瀏覽 https://www.allaboutcookies.org。  

 

在美國,您還可以瀏覽網絡廣告聯盟 (Network Advertising Initiative) 的選擇禁用網頁 https://optout.networkadvertising.org 或聯邦貿易委員會的網上追蹤資訊網站 https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online,以了解如何選擇禁用以興趣喜好為基礎的第三方目標型 Cookie。

 

在歐洲,您還可以瀏覽 www.youronlinechoices.eu,以針對某些 Cookie 作出選擇。

 

聯絡我們

 

如果您對本聲明或我們的資料慣例有任何疑問,您可以寄送信件至我們的以下地址: 

 

收件人:資料私隱部門

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

您也可以發送電郵至 privacy@pall.com

 

我們或會更新本聲明

 

我們可能會不時更改 Cookie 聲明。我們將根據法律規定,就我們對聲明的任何重大變動向您發出通知。我們還將在網站上發佈最新版本,請定期查看我們的網站以了解最新資訊。

Pall Corporation Cookie 声明

生效日期:October 1, 2022

关于本政策

 

当您访问 PALL CORPORATION 网站、使用我们基于云的服务或移动应用程序(统称“站点”)时,我们可能会使用一种或多种跟踪工具,例如 Cookie(任何形式)、标签、网络信标或像素(统称“Cookie”)。本 Cookie 声明(统称“声明”)旨在为您简单介绍这些跟踪工具,解释我们如何使用它们,并为您提供不同的方式,用于管理您与这些工具的交互以保护您的隐私。本声明不适用于第三方出于 PALL CORPORATION 未要求的目的而对您的个人数据的使用。“个人数据”是可用于直接或间接识别个人或可合理关联个人的任何信息。这可能包含如下项目:姓名、地址、电话号码、信用卡详细信息、电子邮件地址、身份证号码或其他识别代码(甚至没有其他识别信息)。有关我们如何处理您的个人数据的更多信息,请查看我们的隐私声明。

 

了解 Cookie 以及我们拥有它们的原因

 

Cookie 是互联网支持设备(例如计算机或手机)上存储的小型数据文件,现在是大多数网站的标准配置。当您访问某网站时,Cookie 允许该网站在您的浏览器中存储站点使用的您的某类信息。当您稍后再次访问同一网站时,Cookie 在浏览器中存储的相同信息将发回该网站。Cookie 使用广泛,旨在让网站正常运行、帮助网站更高效地运行并为网站所有者提供有关站点的信息。它们做了许多不同的工作,例如让您可以在页面之间导航、记住您的偏好以及总体上改善您的用户体验。 

 

Cookie 可能会收集个人数据(在某些司法管辖区,这些数据将包括您的互联网协议 [IP] 地址)。 

 

根据 Cookie 所有者与 Cookie 所属网站之间的关系,Cookie 有两种常规类别。

 

 • 第一方 Cookie:由您所访问网站的所有者拥有并由该同一网站提供的 Cookie。
 • 第三方 Cookie:由网站所有者以外的其他人拥有并由其他人根据网站所有者的要求为您提供的 Cookie

 

此外,还有许多类型的 Cookie。一般来说,大多数网站的 Cookie 可分为五种类型:

 

 • 必要 Cookie:要提供网站和任何请求的服务,这些 Cookie 必不可少,并且不会执行任何附加或辅助功能。对于这些 Cookie,我们不会征求您的同意,但我们会告知您它们存储于我们的站点。我们使用某些“绝对必要”的 Cookie,以确保我们站点的常规运行和安全性,以及提供您请求的服务和产品。
 • 性能 Cookie:这些 Cookie 提供有关站点使用情况的统计信息和分析。
 • 功能 Cookie:这些 Cookie 允许提供增强功能和个性化功能,例如视频和实时聊天。它们可能由网站设置,也可能由我们在页面中添加的服务所属的第三方提供商设置。如果您不允许这些 Cookie,则部分或全部增强功能可能无法正常运行。
 • 广告/定位 Cookie:这些 Cookie 用于向您提供个性化内容。它们还可用于创建配置文件。这些 Cookie 通常由第三方设置。
 • 社交媒体 Cookie:这些 Cookie 允许在社交媒体渠道(例如 Twitter、LinkedIn 和 YouTube)上共享内容。

 

最后,根据设备上 Cookie 的启用持续时间或时长,Cookie 分为以下两类:

 

 • 会话 Cookie:这些 Cookie 仅在您打开浏览器时存在。您关闭浏览器后,它们会自动删除。
 • 永久 Cookie:您关闭浏览器后,这些 Cookie 仍然存在。当您再次打开浏览器并浏览互联网时,网站可以使用这些 Cookie 识别您的计算机,除非您采取措施将其删除。

 

网络信标(也称为跟踪像素)是小型透明图像,用于帮助我们更好地了解内容和广告的有效性、访问者的兴趣,并改善网站体验。网络信标不会在您的设备上存储信息,但可能与 Cookie 结合使用以监控活动。您可以选择拒绝相关的 Cookie,让网络信标无法使用。网络信标可能仍会记录来自您的 IP 地址的匿名访问,但不会记录 Cookie 信息。

 

关于我们的 Cookie

Cookie 偏好设置

 

直接在我们的站点上设置

 

您可以随时在我们的网站使用我们的 Cookie 许可工具设置或更改您的 Cookie 偏好。 

 

但是,如果您选择这样做,我们网站的某些部分将无法正常运行。例如,如果您选择通过我们的某个站点购买内容或输入密码以访问受限区域,您将遭遇失败,除非该站点可以通过 Cookie 对您进行身份验证。

 

管理分析 Cookie

 

您可以选择拒绝分析 Cookie 记录您在我们的网站或应用程序中的匿名浏览历史记录。我们使用以下服务提供商,您可以点击以下链接,以详细了解他们的隐私政策以及如何选择拒绝其分析 Cookie:

 

Adobe Analytics

 

 

Google Analytics(分析)

 

 

管理热门浏览器中的 Cookie

 

 

Apple Safari使用 Safari (apple.com) 管理 Cookie 和网站数据

 

详细了解 Cookie 和其他跟踪工具

 

有关 Cookie 的更多信息,包括如何查看您的设备上设置了哪些 Cookie 以及如何管理和删除它们,请访问  https://www.allaboutcookies.org。  

 

在美国,您还可以访问 Network Advertising Initiative 的选择退出页面 https://optout.networkadvertising.org 或者 FTC Online Tracking 信息站点 https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-protect-your-privacy-online,了解如何选择退出基于兴趣的第三方定位 Cookie。

 

在欧洲,您还可以访问 www.youronlinechoices.eu,练习选择某些 Cookie。

 

联系我们

 

如果您对本通知或我们的数据实践有任何疑问,您可以通过以下方式给我们写信: 

 

收件方:数据隐私办公室

Pall Corporation

25 Harbor Park Drive

Port Washington, NY   11050

 

 

或者,您可以给我们发送电子邮件,电子邮件地址为 privacy@pall.com

 

我们可能会更新此声明

 

我们可能会不时更改我们的 Cookie 声明。根据法律要求,我们会将声明的重大更改告知您。我们还将在我们的网站上发布更新版副本。请定期查看我们的网站以了解更新。